ضعیف فراهم می کند یدکی خودرو دسترس در بازار :: وان کاررئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو ذکر شد: ضعیف قطعه دسترس در بازار باعث انبساط ۷ به همان اندازه ۸ درصدی قیمت عناصر یدکی خودرو شده است.


 


ساختار برخورد همراه خود تهیه فراهم می کند یدکی خودروی قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط آوری آن‌ها اجتناب کرده اند بازار ۱۵ فروردین اجرایی شده است. بر ایده این ساختار، در مرحله یک باید باتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک فنر خودرو تقلبی اجتناب کرده اند بازار مخلوط آوری شود.


 


این ساختار کدام ممکن است به موجب پیشگیری اجتناب کرده اند قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش اجرایی می‌شود، اکنون وارد فاز دوم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موجب آن ۵۳ قلم کالایی نیز باید دارای شناسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد رهگیری شوند.


 


تسنیم نوشت: در همین ارتباط علیرضا نیک آیین شناخته شده به عنوان رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو همراه خود ردیابی به اینکه ما موافق ساختار برخورد همراه خود کالا عناصر یدکی خودرو هستیم، افزود: با این حال متاسفانه نوع اجرایی این ساختار ایراد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است تلاشی برای تعمیر ایرادات صورت نگرفته است.


 


وی همراه خود خاص اینکه در جاری حاضر حدود ۴۰ نسبت بازار عناصر یدکی در اختیار برند‌های تقلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق است، ذکر شد: روزی کدام ممکن است این کمیت اجتناب کرده اند کالا را اجتناب کرده اند بازار بردن می‌کنید باید سوئیچ برای آن رئوس مطالب شود. در این زمان هر کس جنسی هم دارد {به دلیل} نداشتن شناسه کالا تمایلی به کالا ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر بازار را همراه خود ضعیف قطعه روبه رو ساخته است.


 


به مشاوره نیک آیین، ضعیف قطعه دسترس در بازار باعث انبساط ۷ به همان اندازه ۸ درصدی قیمت عناصر یدکی خودرو شده است.


 


رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تصریح کرد: سطوح اکتسابی کد شناسه باقی مانده است برای صنف فروشندگان فراهم می کند یدکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیرکاران ناآشناست کسی هم {در این} اتصال {اطلاع رسانی} اجباری را انجام نمی‌دهد.