عالی نکته با توجه به آمار سفرهای نوروزی


ارزیابی آمار ترددها اتومبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای نوروزی همراه خود سال قبلی نسبتاً نیست.

یک نکته در مورد آمار سفرهای نوروزی

آمار سفرهای نوروزی باید نسبتاً ارزیابی شود

متاسفانه امروز ها آمار ترددهای اتومبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای نوروزی ۱۴۰۱ همراه خود سال قبلی ارزیابی تبدیل می شود کدام ممکن است این موضوع خطا بوده ومنطقی نیست.

در حالی کدام ممکن است در سال ۱۳۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ {به دلیل} شرایط کرونایی تور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد یانبود ویااینکه فوق العاده کم بود ومقایسه آن نسبتاً نیست

پیش بینی {می رود} مدیران مربوطه اجتناب کرده اند ارزیابی امسال همراه خود سال قبلی خوداری کنند واگرهم میخواهند آمار ارزیابی ای داشته باشند سال ۱۴۰۱ را همراه خود سال ۱۳۹۸ ازلحاظ تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تور ارزیابی کنند.

سفر گردشگر


گردشگری استان اردبیل | گردشگری اردبیل