فساد پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن عواید توسط قنسولگری افغانستان در مشهد | خبرگزاری شیعیان افغانستان | Afghanistan


شفقناافغانستان-مجموعه سندهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی خوب تأمین اصلی نماد می‌دهد کدام ممکن است در آمار پرونده تمدید پاسپورت در قنسولگری افغانستان در مشهد تمایز توجه‌گیر موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ هنگفتی توسط مقام‌های قنسولگری حیف‌ومیل شده است. به ادعای تأمین، برخی کارگران قنسلوگری برای از سرگیری هر پاسپورت چندین برابر تعرفه قانونی آن رشوت اکتسابی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری شفقناافغانستان به نقل اجتناب کرده اند هشت صبح، تأمین هم‌چنان مدعی است کدام ممکن است هم‌زمان همراه خود افزایش تقاضا برای اکتسابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید پاسپورت در افغانستان، تعداد زیادی پاسپورت اجتناب کرده اند افغانستان به مشهد سوئیچ یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون حضور صاحب پاسپورت، «همراه خود اکتسابی رشوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاف قوانین» اجتناب کرده اند سوی کارگران قنسولگری مشهد تمدید شده است.

قنسولگری افغانستان در مشهد یکی اجتناب کرده اند پردرآمدترین تصویر‌های سیاسی افغانستان در خارج اجتناب کرده اند ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} حضور میلیون‌ها شهروند مهاجر افغانستان در ایران، این نهاد بیش‌ترین شمار مراجعه‌کنندگان را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه میلیون‌ها دالر عواید گردآوری می‌تنبل.

در پی سقوط نظم جمهوریت، meting out پاسپورت جدید در تصویر‌های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قنسولی افغانستان در خارج اجتناب کرده اند ملت متوقف شد، با این حال برای تحمیل سود، قرار شد پاسپورت‌هایی کدام ممکن است زمان اعتبارش به نوک رسیده، همراه خود نصب «استیکر» تمدید شود.

خوب تأمین اصلی کدام ممکن است نمی‌خواهد نامش در گزارش اشاره کردن شود، مجموعه‌ای اجتناب کرده اند سندها را در اختیار روزنامه ۸صبح قرار داده کدام ممکن است نماد می‌دهد در جریان تمدید پاسپورت ساکنان افغانستان در قنسولگری افغانستان در مشهد، فساد پولی فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیف‌ومیل عواید {انجام شده} است.

اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات فعلی نماد می‌دهد کدام ممکن است مبلغ گزافی اجتناب کرده اند پول تمدید پاسپورت در قنسولگری افغانستان در مشهد توسط مقام‌های قنسلگری حیف‌ومیل شده است. مدارک مستندسازی شده اجتناب کرده اند تجهیزات خودکار تمدید پاسپورت به گذشته تاریخی ۲۳/۹/۱۴۰۰ بدیهی می‌سازد کدام ممکن است تمایز نسبتاً زیادی در پرونده آمار پاسپورت‌های تمدیدی موجود است.

مستندسازی {انجام شده} اجتناب کرده اند تجهیزات خودکار تمدید پاسپورت، فیش‌های عرضه پول به موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره درج شده در پاسپورت، نماد می‌دهد کدام ممکن است آمار تجهیزات تمدید همراه خود فیش‌های موسسه مالی هم‌خوانی ندارد. در حالی‌ کدام ممکن است در تجهیزات تمدید ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱ جلد پاسپورت پرونده شده، با این حال فیش‌های بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره درج شده در پاسپورت سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۶ است.

محاسبه تمایز فعلی ملایم می‌سازد کدام ممکن است میان آمار تجهیزات خودکار تمدید پاسپورت، فیش‌های بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره‌های درج شده در پاسپورت خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۵ پاسپورت تمایز موجود است. همراه خود این حساب اگر هر پاسپورت ۵‌ساله تمدید شده باشد، مجموع مالی کدام ممکن است تنها اجتناب کرده اند بابت تعرفه تمدید حیف‌ومیل شده است، ۱۷۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ دالر امریکایی می‌شود.

تأمین هم‌چنان اعلام کردن دارد کدام ممکن است کارگران قنسولگری مشهد، اجتناب کرده اند طریق فساد سیستماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌یافته، برای از سرگیری ۵‌ساله برخی پاسپورت‌ها فیش بانکی خوب‌ساله به مبلغ ۲۱ دالر صادر کرده‌‌، با این حال پاسپورت‌ها را ۵‌ساله تمدید کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن اجتناب کرده اند هر تقاضا‌دهنده تمدید پاسپورت ۸۰ دالر به‌گونه فزیکی اکتسابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ گزافی اجتناب کرده اند عواید قنسولگری را به جیب زده‌اند.

همراه با این، اگر میزان مالی کدام ممکن است اعلام کردن می‌شود اجتناب کرده اند سوی کارگران قنسولگری برای از سرگیری هر پاسپورت به‌عنوان رشوت اکتسابی شده را همراه خود انواع پاسپورت‌های تمدید شده در قنسولگری مشهد محاسبه کنیم، عدد فوق العاده درشتی رونما می‌شود. همراه خود این حساب، چنین رقم بزرگی اجتناب کرده اند درک فساد فشرده {در این} مشاور‌گی سیاسی به جیب خصوصی کارگران گذشت است.

سند نماد می دهد کدام ممکن است در مونتاژ اجرایی قنسولگری مشهد کدام ممکن است به گذشته تاریخی ۱۶/۶/۱۴۰۰ برگزار شده است، مقام‌های ارشد قنسولگری هماهنگی کرده‌اند کدام ممکن است پاسپورت‌های ساکنان افغانستان همراه خود نصب استیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید «هولوگرام امنیتی» به سمت ۲۱ دالر امریکایی خوب‌ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۱ دالر ۵‌ساله تمدید شود.

همراه خود وجود فیصله مونتاژ اجرایی قنسولگری مشهد، در جریان الگو تمدید پاسپورت‌ها زمینه‌سازی برای انجام فساد فشرده پولی با عرضه می شود. در یکی اجتناب کرده اند اسبابک ها، تعداد زیادی پاسپورت اجتناب کرده اند افغانستان به مشهد منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون حضور صاحبان خانه آن‌ها خلاف قوانین در قنسولگری مشهد تمدید شده است. تأمین مدعی است کدام ممکن است پاسپورت‌های انتقالی اجتناب کرده اند افغانستان با بیرون برای درمان طی سطوح اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی، خلاف فیصله مونتاژ اجرایی قنسولگری، با بیرون صنوبر تعرفه تمدید در نظر گرفته قنسولگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اکتسابی پول گزاف به‌عنوان رشوت، تمدید شده است.

سند عکس کدام ممکن است روزنامه ۸صبح به آن است کف دست یافته، نماد می‌دهد کدام ممکن است در نامه شماره ۱۹۲ مورخ ۲۴/۶/۱۴۰۰ مسأله سوئیچ پاسپورت اجتناب کرده اند افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید پاسپورت همراه خود اکتسابی رشوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون حضور صاحب آن به‌گونه بدیهی به قنسولگری افغانستان در مشهد اطلاع داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند احتمال سوءاستفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد ابراز اولویت شده است. در بخشی اجتناب کرده اند این نامه چنین نگاشته شده است: «در نیمه تمدید پاسپورت‌هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند موجود در افغانستان با بیرون موجودیت فردی صاحب پاسپورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ویزه تمدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجراآت دوگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلیقه‌ای صورت می‌گیرد کدام ممکن است جدا از این‌کدام ممکن است خلاف ایده ها طرزالعمل تمدید می‌باشد، زمینه سوءاستفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل بازار سیاه برای کمیشن‌کاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ مبالغ هنگفت اجتناب کرده اند مبجوری افراد شده است…»

این سند هم‌چنان بدیهی می‌سازد کدام ممکن است برخی دیپلمات‌های قنسولگری مشهد، به بهانه تمدید پاسپورت پول گزافی اجتناب کرده اند ساکنان افغانستان اکتسابی کرده‌اند. به ادعای تأمین، در تحریک کردن الگو تمدید پاسپورت، برخی مقام‌های ارشد قنسولگری برای از سرگیری هر پاسپورت چندین برابر تعرفه قانونی آن رشوت اکتسابی کرده‌اند.

افزون بر این، افرادی همراه خود اکتسابی پول، زمان تمدید پاسپورت‌ها را جعل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت تمدید ‌را اجتناب کرده اند خوب سال به ۵ سال افزایش داده‌اند. در سند نسبت به «جعل تمدید پاسپورت» هشدار داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا شده کدام ممکن است در توافق همراه خود مشاور‌گی وزارت خارجه افغانستان در هرات، قنسلوگری ایران در هرات، مشاور‌گی وزارت خارجه ایران در مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره گذرنامه/پاسپورت مشهد، اجتناب کرده اند جعل‌کاری جلوگیری شود.

به ادعای تأمین، مقام‌های ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردی سرپرست سفارت افغانستان در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مقام‌های وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان اجتناب کرده اند فساد فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیف‌ومیل میلیونی عواید در قنسولگری مشهد توجه دارند، با این حال اقدام ممکن برای برچیدن آن انجام نمی‌دهند.

در همین جاری، سند عکس کدام ممکن است روزنامه ۸صبح به آن است کف دست یافته نماد می‌دهد کدام ممکن است در یک واحد نامه مناسب فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات فعلی در الگو تمدید پاسپورت به قنسولگری افغانستان در مشهد اطلاع داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید «۵ مورد خاص» برای افزایش الگو تمدید پاسپورت هدایت شده، با این حال این چیزها اجتناب کرده اند سوی مقام‌های قنسولگری اجرایی نشده است.

این مجموعه سندها کدام ممکن است در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، هم‌چنان نماد می‌دهد کدام ممکن است در جریان هفت ماه فعلی {به دلیل} کاهش نظارت اجتناب کرده اند مشاور‌گی‌های سیاسی، فساد پولی در قنسولگری افغانستان در مشهد به‌گونه توجه‌گیر مرتفع است.

پس اجتناب کرده اند سقوط حکومت پیشین، مشاور‌گی‌های سیاسی افغانستان در خارج ملت در فاجعه رفتن می‌برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت‌ها اجتناب کرده اند فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیف‌ومیل عواید مرتفع است. به‌اخیر‌گی اسنادی اجتناب کرده اند سوی رسانه‌ها همه‌گانی شده کدام ممکن است نماد می‌دهد در جریان بازدید حنیف اتمر، وزیر خارجه حکومت پیشین به ملت ایتالیا، اجتناب کرده اند بودجه سفارت افغانستان در رم برای اقامت او به‌گونه بوتلگ قیمت شده است.