قیمت دلار درست در این لحظه ۹ فروردین ۱۴۰۱


به گزارش صدای ایران، قیمت دلار دسترس در بازار آزاد درست در این لحظه سه شنبه ۹ فروردین همراه خود ۵۹ تومان افزایش، ۲۶,۷۲۱ تومان تخفیف شد. در سراسر پیشنهادات درست در این لحظه، ۲۶,۷۴۰ تومان بیشترین قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶,۷۰۵ تومان کمترین قیمت پرونده شده برای دلار است.

علاوه بر این، موسسه مالی مرکزی قیمت دلار مناسب را ۴,۲۰۰ تومان ادعا کرده است.