قیمت دلار ۱۶ فروردین ماه / دلار در کانال ۲۷ هزار تومان


همانطور که صحبت می کنیم هم قیمت دلار در مدار افزایشی بود. نرخ این فارکس خارجی دسترس در بازار آزاد نسبت {به روز} قبلی ۰.۸۴ سهم بالا سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۰ تومانی رسید. نرخ دلار بازار متشکل هم در مقابل همراه خود روز گذشته ۰.۰۳ سهم افزایش پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۰ تومان شد.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات جدید بازار فارکس، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا مرور کنید.

به گزارش کاماپرس، به اعتقاد برخی فعالان بازار فارکس ملت، شرایط انتظاری {در این} بازار تنظیم کرده است. چون قیمت دلار بالای محدوده ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تومانی قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مرز برای یکپارچه توسعه صعودی دلار اهمیت دارد. این اتفاق در حالی رخ داد کدام ممکن است برخی فعالان ارزی معتقد بودند بعد اجتناب کرده اند سفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان شدن سمت در دسترس بودن، بار تولید دیگری نرخ دلار به وفاداری نسبی بازو پیدا خواهد کرد.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

به مشاوره تحلیلگران ارزی، اگر نرخ دلار در بالای مرز ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تومانی باقی نگه دارد، در روزهای بلند مدت امکان انبساط قیمتی این فارکس خارجی به همان اندازه کانال ۲۸ هزار تومانی هم موجود است.

بازگشت قیمت کاهش یافته پرهزینه همراه خود آغاز انبساط قیمت دلار

رویت بازار فارکس هم آرم می‌دهد، قیمت کاهش یافته گرانی کدام ممکن است به همان اندازه ماه پیش نظاره گر شرایط بازار بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتاطانه رفتار می‌کردند، اکنون بار تولید دیگری ورزش شخصی را اجتناب کرده اند اوج گرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشغول کسب فارکس هستند. به معنای واقعی کلمه هستند بازار فارکس برخلاف زمستان سال قبلی، در روزهای آغازین سال ۱۴۰۱ رشد معاصر‌ای گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت پیشنهادات این بازار رو به {افزایش است}.

همراه خود یکپارچه توسعه افزایش قیمت دلار، انبساط نرخ کیلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو هم {اتفاق افتاد}. همانطور که صحبت می کنیم قیمت یورو بازار آزاد نسبت {به روز} در گذشته همراه خود افزایش ۱۲۷ تومانی رو به رو شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده ۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ تومانی قرار گرفت. نرخ کیلو هم در مقابل همراه خود دیروز ۱۷۳ تومان انبساط پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب ۳۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۷ تومانی رسید.

برای ورود فوری‌تر: