لیست پرفروش ترین گوشی های سامسونگ در جدول ۱۷ ژوئن ۱۴۰۱+تاو (تومان)

مثلا تلفن


۲۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.

Galaxy S21 Ultra 5G 512GB


۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy S21 Ultra 5G ۲۵۶ گیگابایت


۲۶.۰۰.۰۰۰.۲۰۰.۰۰۰

Galaxy S20 Ultra ۵G ۱۲۸ گیگابایت


۰۰.۰۰۰ _ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰

Galaxy Note10 Ultra G ۲۵۶ گیگابایت


..۰۰۰_۱۵.۰۰.۰۰۰

Galaxy S20 FE G GB


۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰

Samsung Galaxy Z Flip GB


۰۰.۰۰۰_ ۱.۰۰۰.۰۰۰

Galaxy A72 ۲۵۶ گیگابایت


۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰

Galaxy A71 ۱۲۸ گیگابایت


۰۰.۰۰۰_ ۸.۱۰۰.۰۰۰

Galaxy A G GB


۰۰.۰۰۰_ ۸.۰۰۰.۰۰۰

Galaxy A52 SM GB


۱,۲۰۰.۰۰ _۸.۱۰۰,۰۰۰

Galaxy A GB


۸.۰.۰۰۰_۸.۰۰۰.۰۰۰

Galaxy A G GB


۷.۰.۰۰۰ _۷.۰۰۰.۰۰۰

Galaxy A32G گیگابایت


۱,۲۰۰.۰۰

Galaxy A32 SM ۱۲۸ گیگابایت


۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

Galaxy M32G گیگابایت


۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰

Galaxy A31 گیگابایت


۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گلکسی A22 گیگابایت


۱,۲۰۰.۰۰ _ ۱,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A21s گیگابایت


۰۰.۰۰۰ _ ۳.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی A20s گیگابایت


۰.۰۰۰_۴.۰۰.۰۰۰

Galaxy A12 گیگابایت


۴.۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰

Galaxy A GB


۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰

گلکسی A02s گیگابایت


۳.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱.۲۰۰.۰۰

گلکسی A20s گیگابایت


۲۰۰۰.۰۰

سامسونگ گلکسی A0 گیگابایت


تاو (تومان)

مثلا تلفن


۲۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.

Galaxy S21 Ultra 5G 512GB


۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy S21 Ultra 5G ۲۵۶ گیگابایت


۲۶.۰۰.۰۰۰.۲۰۰.۰۰۰

Galaxy S20 Ultra ۵G ۱۲۸ گیگابایت


۰۰.۰۰۰ _ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰

Galaxy Note10 Ultra G ۲۵۶ گیگابایت


..۰۰۰_۱۵.۰۰.۰۰۰

Galaxy S20 FE G GB


۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰

Samsung Galaxy Z Flip GB


۰۰.۰۰۰_ ۱.۰۰۰.۰۰۰

Galaxy A72 ۲۵۶ گیگابایت


۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰

Galaxy A71 ۱۲۸ گیگابایت


۰۰.۰۰۰_ ۸.۱۰۰.۰۰۰

Galaxy A G GB


۰۰.۰۰۰_ ۸.۰۰۰.۰۰۰

Galaxy A52 SM GB


۱,۲۰۰.۰۰ _۸.۱۰۰,۰۰۰

Galaxy A GB


۸.۰.۰۰۰_۸.۰۰۰.۰۰۰

Galaxy A G GB


۷.۰.۰۰۰ _۷.۰۰۰.۰۰۰

Galaxy A32G گیگابایت


۱,۲۰۰.۰۰

Galaxy A32 SM ۱۲۸ گیگابایت


۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

Galaxy M32G گیگابایت


۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰

Galaxy A31 گیگابایت


۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گلکسی A22 گیگابایت


۱,۲۰۰.۰۰ _ ۱,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A21s گیگابایت


۰۰.۰۰۰ _ ۳.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی A20s گیگابایت


۰.۰۰۰_۴.۰۰.۰۰۰

Galaxy A12 گیگابایت


۴.۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰

Galaxy A GB


۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰

گلکسی A02s گیگابایت


۳.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱.۲۰۰.۰۰

گلکسی A20s گیگابایت


۳.۰۰۰.۰۰ _ ۲.۰۰۰.۰۰

سامسونگ گلکسی A0 گیگابایت