ماجرای تصویر معناداری کدام ممکن است اجتناب کرده اند وین آشکار شد


ماجرای تصویر معناداری که از وین منتشر شد

چرا چادر خبرنگاران در وین مخلوط‌آوری شد؟

همین الان تصویری اجتناب کرده اند مخلوط آوری چادر خبرنگاران در برابر این استراحتگاه محل مذاکرات وین آشکار شد

عالی تأمین اتحادیه اروپا ذکر شد کدام ممکن است این مساله ارتباطی به الگو مذاکرات در وین ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} صرفه‌جویی پولی صورت گرفته است.

تأمین: ایرنا