محققان سرعت صوت در سیاره مریخ را کمتر اجتناب کرده اند پایین می دانند


اخیراً داده‌هایی توسط مریخ نورد استقامت کشتی شده است کدام ممکن است نماد می دهد سرعت صوت در مریخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین خاص است.

به گزارش سرویس اطلاعات فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی تکنا، محققان آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا اجتناب کرده اند ارزیابی صدا های ضبط شده توسط مریخ نورد استقامت به نتایج جدیدی با توجه به سرعت صوت در مریخ بازو پیدا کردند. این سرعت {به دلیل} اتمسفر نازک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دی‌اکسید کربن خاص در قله های صوت زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا به ۲ صورت است.

سرعت صوت شبیه به سرعت عالی موج صوتی در زمان عالی ثانیه در یک واحد سیال رئوس مطالب تبدیل می شود. اجتناب کرده اند طرفی زیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمی هر دو قله صوت کیفیتی است. اخیراً دانشمندان همراه خود تجزیه و تحلیل صداهای ضبط شده در مریخ متوجه شدند صداها در مریخ {به دلیل} از گرفتن جو فوق العاده نازک همراه خود چه سرعتی اعتصاب می کند. علاوه بر این همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این صدا ها می توان تنظیمات فشار هوا {در این} سیاره را تجزیه و تحلیل کرد.

همراه خود کمک این صداهای ضبط شده می توان وضعیت مریخ نورد استقامت را نیز به بازو آورد. در حالت عمومی سرعت صوت در پایین حدود ۳۴۰ متر در ثانیه است. با این حال در مریخ در قله صوت کم این سرعت به ۲۴۰ متر در ثانیه می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قله صوت بلند نیز ۲۵۰ متر در ثانیه {خواهد بود}. علت آن نیز می‌تواند جو خنک کربن دی اکسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر آن بر سرعت صوت باشد. این درحالی است کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این با بیرون تجزیه و تحلیل صداهای ضبط شده چنین پدیده ای اختراع نشده بود.

مریخ‌نورد استقامت هم اکنون در مریخ در جاری ماموریت های مریخی {است تا} سیگنال هایی اجتناب کرده اند آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات باستانی را {در این} سیاره سرخ پیدا تدریجی. این مریخ نورد در سال ۲۰۲۱ در نزدیکی دهانه جزرو لمس کردن به اینجا رسید. پس اجتناب کرده اند تحویل داد عالی سال زمینی اجتناب کرده اند کاوش در مناطقی مشابه با جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب اکنون این مریخ نورد قصد دارد همراه خود ادای احترام به محل لمس کردن شخصی تحقیقات عکس را در دلتای باستانی انجام دهد.