مردمان چرا به بازدید میروند ؟


بازدید

سفربه جابه‌جایی انسان اجتناب کرده اند بومی به بومی تولید دیگری به هر منظوری هر دو هر مدتی مشاوره می‌شود. این جابه‌جایی می‌تواند همراه خود وسیله هر دو با بیرون هیچ وسیلهٔ حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقلی صورت گیرد. سنت نامه‏ ها اجتناب کرده اند«بازدید» رئوس مطالب ‏هاى مشابهى حاضر داده‏ اند. در سنت معین آمده است: بازدید، در لغت به معناى پوست برخورد اجتناب کرده اند شهر شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محل تولید دیگری درگیر شدن است، نیز به معناى برداشتن مسافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهى کدام ممکن است اجتناب کرده اند مکانى به محل قرارگیری در اطراف طى مى‏تدریجی، آمده است. علل بازدید برای ادغام کردن تفریح، گردشگری، بازدید تحقیقاتی، بازدید اجتناب کرده اند نحوه مسکن مردمان عالی ناحیه، بازدید داوطلبانه برای خیریه، مهاجرت برای همه زمانها در جای دیگر، بازدید برای مراقبت بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای مأموریتی (بازدید تجاری) است انگیزه‌های بازدید عبارتند اجتناب کرده اند: • لذت • استراحت • اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتشاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت سایر سنت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملل است.

(sid, 2018)[1]

مسافران بیشتر اوقات در جستجوی راه خطرناک اجتناب کرده اند توسعه استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه­‌کننده روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خواستار مقیاس جدید، تجارب خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص مسکن هستند. در واقع باید دانست کدام ممکن است هر اقدام گردشگری ۹ تنها جنبه­‌های خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را در بردارد، اما علاوه بر این نماد­‌دهنده انگیزه نیز می‌تواند باشد. اجتناب کرده اند آن­جا کدام ممکن است مسافر، اوقات فراغت شخصی را در محیطی خاص اجتناب کرده اند مسکن روزمره می­‌گذراند، روانشناسی گردشگری همراه خود ارزیابی رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن او {در این} اطراف خاص، مشخصاتش را توضیح دادن می­‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری عمومی اجتناب کرده اند مشخصه­‌هایش حاضر می­‌دهد. رفتار مسافر اساساً مبتنی بر جنبه­‌های اجتماعی، عاطفی، انگیزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناختی است کدام ممکن است جایگاه در عمق­‌ای را تماشا روانشناختی، بالقوه می‌­سازد. اجزا بی نظیر اجتناب کرده اند دیدگاه روانشناسی گردشگری عبارتند اجتناب کرده اند: انگیزه (از ملزومات)، پیش بینی، انتخاب­‌گیری، رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص کدام ممکن است برای ادغام کردن ارزیابی روابط نیز هستند. سلسله مراتب نیازهای مازلو (هرم مازلو)[۲]

باتوجه به آنچه مازلو در سلسله مراتب نیازهایش می ‌گوید، حیاتی است کدام ممکن است نیازهای مردمان را همراه خود برای درمان تخصص بدانیم، چیزی کدام ممکن است می‌تواند برای گردشگری نیز سودمند باشد. صرفاً انگیزه مسافر صرف نظر از، اما علاوه بر این در سطح اول ارتباط بین مشخصه‌های شخص خاص، رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رضایت اجتناب کرده اند تجارب قبلی است کدام ممکن است می ‌تواند تصویر روانشناختی اجتناب کرده اند مکان تعطیلات را تعیین کنید دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن بعدی او تاثیر بگذارد. باید بدانیم کدام ممکن است طبق سلسه مراتب نیازهای مازلو، ما در ابتدا در جستجوی تعمیر نیازهای ابتدایی شخصی هستیم، به همین دلیل حیاتی است کدام ممکن است همراه خود برای درمان این سلسه مراتب، تخصص سفری صحیح را برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهانمان رقم بزنیم.

الف- رضایت اجتناب کرده اند نیازهای فیزیولوژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی (سطوح اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم هر مازلو)

هر مکان تعطیلات گردشگری باید این ۲ خواستن اساسی را برآورده تدریجی.

  خوراک شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف شده: ملاحظه به انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گستردگی سلایق قلمرو­‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک غذایی خاص مناطق محلی. به عبارتی تولید دیگری هر محصولی کبریت همراه خود قلمرو خاصی می­‌باشد.

اسکان: فراهم دیدن محل اسکانی کدام ممکن است برای مسافر ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه داشته باشد.

نیازهای ایمنی به طور معمول نماد‌ دهنده مشخصه ‌های مکان تعطیلات، مسکن اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر آسیب های روانشناختی مرتبط همراه خود آن قلمرو (جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت، دزدی، بلعیدن دخانیات هر دو الکل، بزهکاری محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس) است.

سایر نیازهای سلسه مراتب مازلو، بالقوه است بر ایده این کدام ممکن است مسافر همراه خود چه هدفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چه مقصدی حضور دارد، به صورت متفاوتی به نظر می رسد شوند. شناخته شده به عنوان مثال گاهی هدف مسافر، جستجوگری کسب اطلاعات در مورد سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم مکان تعطیلات مشخص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی صرفاً پرستیژ اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر شدن به هتلی همراه خود پتانسیل ها است.

ب) ارضای نیازهای اجتماعی (درجه سوم هرم مازلو))

این درجه اجتناب کرده اند نیازهای اجتماعی همراه خود عضویت اشخاص حقیقی در گروه ‌های اجتماعی ارتباط دارد. اگر عالی گروه بومی در نقش ها مرتبط همراه خود گردشگری مشارکت تدریجی، روانشناسی گردشگری راهکارهای افزایش بازدید کننده‌ نوازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بخشی استاندارد این تیم ها را مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نبرد های بالقوه بین شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جلوگیری می‌­تدریجی. علاوه بر این ملاحظه به آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم بومی، رفتار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط مرتبط به ۱ اجتماع خاص نیز اهمیت دارد. با توجه به مسافران (به طور قابل توجهی هنگام سفرهای گروهی به مکان تعطیلات مشترک) بافت موقتی عضویت در یک واحد گروه نیز، اهمیت همین اسبابک ها را روشن می‌نماید. مفهوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف بی نظیر گردشگری کدام ممکن است انگیزه بازدید نیز تحمیل می ‌تدریجی، بیشتر اوقات تحقق اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند سایر ملت ها، محل قرارگیری ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ‌های متنوع برای تبادل دانش، تجارب، چشم انداز‌ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش‌ های خصوصی است. اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری، این نکته را نیز باید در تذکر داشت کدام ممکن است آن سوی ماجرا، گاهی مشارکت در چنین سفرهایی همراه خود این سیستم‌ ریزی های خیلی از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید چارچوب خاص، ممکن است استرس را در جستجوی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه رفتارهای متنا ج) ارضای نیازهای ارزش خود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودشکوفایی (درجه ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ هرم مازلو)

این درجه رضایت مسافر، همراه خود نتیجه گیری نیازهای درجه بالای هرم مازلو، بدست می ‌آید. اتصال بین حاضر دهندگان ارائه دهندگان گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر اهمیت زیادی دارد، از سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن مسافر، به رضایت او اجتناب کرده اند محصولات، ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اسبابک ها تکیه کن است. این رضایت، بنابر از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است ‌های مسافر، بافت خودشکوفایی را در جستجوی دارد. چنین رضایت‌مندی سرانجام به پدیداری تخصص سازنده منجر احتمالاً وجود خواهد داشت. به معنای تولید دیگری، درجه خودشکوفایی مسافر؛ به محل قرارگیری، ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد ارائه دهندگان گردشگری تکیه کن است. اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری تجارب فوق العاده بیش از حد در دوره بازدید نیز می ‌تواند تأثیر نامطلوبی در جستجوی داشته باشد.

مسافران به مقاصدی بازدید میکنند کدام ممکن است برای او یا او قابل دسترسباشد.اگر بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ ساعت اجتناب کرده اند مکانی بازدید کنندبه اسکان خواستن دارند.مسافران اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری نیز بالقوه است اجتناب کرده اند نقاط دیدنی دیدن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فعالیتهای تفریهی بپردازند.اجتناب کرده اند این رو مقاصد گردشگری باید اجتناب کرده اند پتانسیل ها رفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها صحیح برخوردار باشند.محصولات گردشگری می توان برای ادغام کردن :گردشگری شهری ،ساحلی،کشاورزی،اکوتوریسم،تهیه شام ​​  ،سلامت،پزشکی، مذهبی ، باکلاس ، ورزشی ،آموزشی ، تجاری (برای ادغام کردن کلاس ها ، مشوق ها) ،کنوانسیون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد باشد.

(Destinations, September 2017)[3]

اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در به اینجا رسید در گردشگری را تسهیل کننده می نامند از آنها عواملی هستند کدام ممکن است اشخاص حقیقی را در موقعیت به بازدید می کنند . عناصر عکس نیز موجود است کدام ممکن است برای بازدید درگیر شدن تاثیر گذار هستند مثل ،سن ، محدودیتهای پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی ،سازمانی خانوادگی ،وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت سیاسی در واقع این مورد بالقوه است مانع بازدید نشود ولی محدوده مقاصد را محدود می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو محدودیتهایی وجود داشته باشد مثل نبرد ها ، محدودیتهایی کدام ممکن است برای اتباع خارجی موجود است ، نبرد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات تروریستی.

بازدید برای اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت ممکن است برای ادغام کردن طیف وسیعی اجتناب کرده اند احساسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه های انسانی باشد کدام ممکن است دلیل آن ها بالقوه است دردسر باشد.محرک ها عواملی هستند کدام ممکن است می توانند دلیل دهند کدام ممکن است چرا اشخاص حقیقی کاری را انجام می دهند. آنها ذاتی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند همراه خود احساسات ، عواطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورهای درونی انسان ارتباز داشته باشند ،از اجتناب کرده اند خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است ناشی می شوند.این سیستم ریزی مسافران ،رشد دهندگان باید ایجاد کنند کدام ممکن است چرا مردمان بازدید را محدوده می کنند؟ انگیزه آنها برای بازدید به مکان تعطیلات چیست ؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو چه چیزی اشخاص حقیقی را به بازدید الهام بخش می تدریجی ؟

سفرهای اوقات فراغت ، احتمال دارد بودن در جای عکس است ، حتی مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در اطراف اجتناب کرده اند {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس های روزمره مسکن .شارپلی(۱۹۹۴)اعلام کردن کرد کدام ممکن است انگیزه بازدید بالقوه است به عناصر بیرونی هر دو درونی نسبت داده شود. انگیزه بیرونی مسافر بیشتر اوقات تحمل تاثیر خواستن به خطرناک اجتناب کرده اند فشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط مسکن در محله بومی مسافر است. کاملاً برعکس انگیزه درونی اشخاص حقیقی برای بازدید بالقوه است ناشی اجتناب کرده اند نیازهای پایه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی یادآور ارزش خود هر دو خواستن به همراهی باشد.شارپلی (۱۹۹۴) معتقد بود کدام ممکن است انگیزه مسافران ناشی اجتناب کرده اند عناصر مختلف اجتماعی ، مالی ، جمعیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی است کدام ممکن است برای هر مسافر محدود شده است . این نویسنده یکپارچه داد کدام ممکن است این عناصر ملایم نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است در کل زمان تنظیم کنند.

ده علت مقاوم برای اینکه مردمان به بازدید میروند؟

دلایلی کدام ممکن است مردمان دوست دارند بازدید کنند ،خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده خصوصی است یکی اجتناب کرده اند دلایلی کدام ممکن است مردمان عاشق بازدید هستند اینجا است کدام ممکن است شخصی را همراه خود محل قرارگیری ها وافراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات جدید به مشکل بکشند.به مشکل کشیدن شخصی بالقوه است إحساس کنید  کدام ممکن است در مسکن روزمره شخصی در بلاتکلیفی گیر کرده اید هر دو مشتاق چیزی سرگرمی انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص هستید.ممکن است هوس تخصص های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های جدید دارید.بازدید محل قرارگیری مفهوم برتر برای آزمایش شخصی است. وقتی کشف نشده محل قرارگیری ها ،اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات جدید قرار می گیرید متوجه خواهید شد کدام ممکن است چقدر مدبر هستید. شاید در جاری بررسی کردن راه شخصی در فراگیر عالی شهر شلوغ هستید  هر دو روزی کدام ممکن است به زبان آن محل صحبت نمی کنید عالی وعده غذایی سفارش میدهید. (Goldberg, April 4, 2016)[4]

مطالعه

مطالعه دلیلی مقاوم برای کنجکاوی مردمان به بازدید است. آنها نیاز دارند چیزی نا اشنا را تخصص کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استعداد ها هر دو اطلاعات جدید شناخته شده شوند.دیدن دنیا اصولاً اجتناب کرده اند عالی گروه دبیرستان هر دو دانشکده آموزشی است .این دوران فشرده چندروزه در اختراع جگونگی مسکن اشخاص حقیقی در سیاره به معنای واقعی کلمه هستند موضوعاتی یادآور ،گذشته تاریخی ،جغرافیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله شناسی را محافظت خواهد داد. هر مقصدی چیزی منحصر به شخص برای آموزش بازدیدکنندگان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غوطه ورشدن در پیشرفته انصافاً خاص بهتر از تخصص مطالعه است.مردمان بالقوه است برای یاد گیری چیزی خاص بازدید کنند ،عالی زبان جدید ،عالی غذای جدید جنبه هایی اجتناب کرده اند سنت خاص ،هر دو درک بهتر ایمان هر دو معنویت

آنها فرآیند های انصافاً متفاوتی برای انجام کارها اختراع خواهند کرد.علاوه بر این نسبت به اداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم ،سنت ها مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری های جدید توجه پیدا خواهند کرد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این یاد گیری را در مسکن دقیق تخصص می کنید برای مدت زمان بسیار طولانی همراه خود ممکن است خواهد ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استعداد های جدیدی کدام ممکن است تحقق یافته است اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادراک جدیدی کدام ممکن است به انگشت معرفی شده است اید ، بافت رضایت عمیقی خواهید داشت.

خطرناک

مردمان اجتناب کرده اند سفرهای شخصی در جستجوی چیزهایی می گردند کدام ممکن است {در خانه} ندارند،آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای بیشتر ،اطراف زیباتر،آزادی برای آنچه می خواهند ،تجربیاتی کدام ممکن است معمولا {نمی توانند} داشته باشند .بازدید برای معتادان به کار کدام ممکن است همراه خود انصراف حرفه شخصی ضرر دارند {مفید است} . در اطراف شدن اجتناب کرده اند دفتر هم اجتناب کرده اند تذکر روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند تذکر بدنی برای همه خوشایند است.

افزایش دیدگاه

همراه خود قرار تکل کشف نشده مگان ها ،مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگهای جدید ،جهان سوراخ بینی در عمق تری خواهید داشت. افزایش دیدگاه ممکن است یکی اجتناب کرده اند توضیحات کنجکاوی مردمان به بازدید است کدام ممکن است به باز کردن زهن ممکن است {کمک می کند}.تحقق همراه خود افرادی اجتناب کرده اند محل قرارگیری های تولید دیگری ارائه می دهیم نماد می دهد کدام ممکن است جهان سوراخ بینی ممکن است همراه خود دیگران مشابه نیست. این ممکن است را به ۱ شهروند جهانی بیشتر تغییر می تدریجی . آن یک است علت بزرگی است کدام ممکن است مردمان عاشق بازدید هستند.

برقراری ارجاع به خودتان

در اطراف شدن اجتناب کرده اند خانه این شانس را ارائه می دهیم می دهد به همان اندازه به مسکن شخصی در نظر گرفته شده کنید. ممکن است زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای می خواست را دارید به همان اندازه به زهن شخصی اجازه دهید دور شدن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت را تجزیه و تحلیل تدریجی . بازدید یکی اجتناب کرده اند بهتر از راه ها برای کسب دانش اصولاً با توجه به خودتان است .ممکن است همراه خود محبوبیت بیشتر شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دیدگاهی اخیر با توجه به آنچه اجتناب کرده اند مسکن می خواهید برای اسکان می آیید. تخصص مسکن ممکن است راتغییر خواهد داد.

قدر دانی اجتناب کرده اند مسکن

ممکن است وقتی در مسکن روزمره شخصی غرق می شوید ،به سادگی بعضی چیزهایی کدام ممکن است دارید را اجتناب کرده اند انگشت میدهید. کاوش در محل قرارگیری عکس ارائه می دهیم تحسین اخیر ای اجتناب کرده اند شهر ، ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن دقیق شخصی می دهد.وقتی برگشتید ،بافت موفقیت خواهید کرد کدام ممکن است در جایی کدام ممکن است مسکن می کنید ،مسکن می کنید. {خواهید دید} کدام ممکن است واقعا هیچ مکانی یادآور خانه شخصی آدم {وجود ندارد}.

تحمیل آسانسور روابط

بازدید عالی جایگزین مفهوم آل برای خانوار ها برای ارجاع به یکدیگر است.تخصص مشترک بازدید اشخاص حقیقی را در اطراف هم ترکیبی می تدریجی . عالی آرامش خانوادگی ،عالی بازدید عاشقانه هر دو آخر هفته تمدید شده می توانند پیوند ها را آسانسور کندو هر دو بازدید فرصتی برای ارجاع به یکدیگر است . حتی بالقوه است کینه های خانوادگی را برطرف تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط شادتری تحمیل تدریجی.بازدید علاوه بر این فرصتی برتر برای مکان یابی دوستان جدید است ویا همسفران هر دو اشخاص حقیقی بومی .تحقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی همراه خود اشخاص حقیقی جدید عالی سود ارزشمند بازدید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگامی کدام ممکن است همراه خود هم پیوند خوردید احتمالات جدیدی برای سفرهای بلند مدت بوجود می آید  هر دو برای دیدار آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بازدید همراه خود آنها.

ماجراجویی

بازدید بهتر از زمان برای انجام کارهای خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرمی انگیز است ،ویژه به ویژه کارهایی  کدام ممکن است {در خانه} نمی توانید انجام دهید. سرگرمی اجتناب کرده اند دوم ای آغاز تبدیل می شود کدام ممکن است در مکانی جدید می روید . فتح آن قلمرو ممکن است امتحان غذاهای مختلف ویا مکالمه همراه خود اشخاص حقیقی هر دو عالی تخصص فیزیکی باشد یادآور غواصی هر دو پرسه زدن در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها کدام ممکن است ممکن است خیلی اجتناب کرده اند این کارها شادی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت موفقیت خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بهتر از سوغاتی وخاطره ای اجتناب کرده اند ماجراجویی غیر قابل تصور شخصی برای اسکان باز خواهید گشت.

 استراحت بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان کننده

همه میتوانند اجتناب کرده اند عالی آرامش استاندارد بهره ببرند . بالقوه است از دست ندهید کدام ممکن است چقدر باید اجتناب کرده اند فشار فعلی اجتناب کرده اند طریق تلفن ،رسانه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو… قرار میگیرید.عالی سفر آرام تنها چیزی است کدام ممکن است برای تجدید شخصی به آن است خواستن دارید . در واقع تصور هرکسی اجتناب کرده اند سفر خاص است . عالی نفر بالقوه است بخواهد در یک واحد جنگل مرطوب قدم بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس جدا اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو عالی استراحتگاه کوهستانی را محدوده تدریجی.وقتی در انجاهستید مستقر شوید .اجازه دهید احساساتی یادآور آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمای خورشید در کنار همراه خود صدای امواج ارائه می دهیم انرزی دهد.بازدید به افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل کمک میکند به همان اندازه سازماندهی مجدد شود به گونه ای کدام ممکن است درخانه نمی توانید به آن است انگشت پیدا کنید.به معنای واقعی کلمه هستند ،۸۶ سهم اجتناب کرده اند مردمان بر این باورند کدام ممکن است این کار باعث افزایش خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خو را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز انها به مسکن تبدیل می شود.

جشن تکل

در همه زمان ها عالی علت راضی کننده برای بازدید موجود است . این ممکن است عالی تولد هر دو سالگرد مهم باشد.عالی شروع ، ازدواج ویا حتی تولد عالی کودک نوپا.این کار عالی علت خوشایند برای ترکیبی آوری خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو دوستان اجتناب کرده اند عوامل مختلف تبدیل می شود.این امر عالی سود ابدی دارد ،خاطرات مشترک برای عالی عمر.

برای وعده های غذایی مصرف کردن

نیاز به چشیدن سبک های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان کردن تمام غذاهای بومی یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند علتهایی است کدام ممکن است اشخاص حقیقی بازدید می کنند.[۵]

متعدد اجتناب کرده اند پژوهشگران در جستجوی جوابی بودند کدام ممکن است دلیل برای بازدید مردمان را پیدا کنند کدام ممکن است برای ادغام کردن ون دورن ،تایدمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید میلستین ،سزاریو را انتخاب کنید و انتخاب کنید الیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورورک بودند.

 (Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 31 May 2013)

امتحان شده های اولین آنان بر سنجش استاندارد مناطق اوقات فراغت همراه خود شاخص های جاذبه هدفمند بود. آنها عواملی یادآور ابعاد پارک ،استاندارد های شکوه شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافت طی شده را در تذکر گرفتند. آنها به این نتیجه رسیدند کدام ممکن است meting out را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد دارایی ها اوقات فراغت نسبت به محل مسکن مسافر تاثیر زیادی دارد. با این حال این رویکرد قابل قبول نبود از سطوح ترجیحات مرتبط همراه خود تجربیات شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اینکه چگونه انگیزه شخص ،مسیر طی شده ،مسیر سفرو  دفعات سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش را تصمیم گیری می تدریجی را ابعاد گیری نمی کرد.

این دلیل است محققان موضوع روانشناسی اجتناب کرده اند جمله جانسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلگ به آنها {در این} تجزیه و تحلیل پیوستند.آنها مسافران را بر ایده شخصیت به ۲ گروه طبقه بندی کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافتند کدام ممکن است شخصیت شخص خاص ممکن است متغیر باشد. جانسون وپلاگ عالی گروه را روان محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه دوم را تخصصی محور نامیدند.اشخاص حقیقی روان محور مقاصد بازدید شناخته شده را ترجیح می دهند همراه خود ورزش کم ودر استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تولید دیگری در جستجوی اختراع تجربیات جدید بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت میبردند..

بازدید همراه خود تاکید بر تخصص ای انصافاً تجسم یافته اجتناب کرده اند افرادو محل قرارگیری ها ، توجه اندازی متمایز اجتناب کرده اند این دارایی ها  اطلاعاتی ارایه می تدریجی. توجه جهانی صرفا از گرفتن توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت اصولاً اجتناب کرده اند جهان نیست ،اگرچه این بخشی اجتناب کرده اند توجه جهانی اصولاً همراه خود درک حس درونی ارتباط ما همراه خود اشخاص حقیقی تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری(Hill, Curtin, & Gough, 2013; Swain, 2009)  های تولید دیگری شناخته شده به عنوان موجودات فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی ارتباط دارد.

ما دنیای فراگیر شخصی را اجتناب کرده اند طریق ملاحظه آگاهانه شخصی تعیین کنید می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر عکس ، دنیای فراگیر ما اجتناب کرده اند طریق تجربیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرات ما تعیین کنید می دهد.

اجتناب کرده اند طریق این فرایند توجه شخص خاص ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه جهانی خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک ما همراه خود افزایش گسترش تعاملات شخصی این دقیقا شبیه به چیزی است کدام ممکن است بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری ارایه می دهد رشد یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط میکند.

 (Berger[6]& Luckmann, 1966; Thrift, 2007)

بازدید ابزاری {برای تغییر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توجه شخص است . حضور در مکانی جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص ،کدام ممکن است شخص را وادار میکند ملاحظه شخصی را به محتوای جدیدی حاوی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاسیر جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوندهای جدید،

(de Botton, 2002; Small, 2016) اعم اجتناب کرده اند درونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرونی ،روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقه  تعیین کنید دهد.این قرار تکل درمعرض البته است اجتناب کرده اند طریق بازدید رخ می دهد ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بر هویت خصوصی شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه مورد توجه قرار گرفت آنها به جایگاه شخصی در سیاره تاثیر بگذارد.

درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای خارجی هر بازاریابی به خوبی از آن آگاه است کدام ممکن است سفرهای در سراسر جهان همراه خود در به اینجا رسید ارتباط ریادی دارد. در واقع در امد منعکس کننده متنوع اجتناب کرده اند عناصر تولید دیگری یادآور آموزش ،درجه انرزی ،اعتقاد به نفس ،مکان اجتماعی ریا،آمادگی {برای تغییر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره است.[۷] (Lundberg, February 1, 1972)

انبساط مالی در اکثر کشورهای در جاری رشد مأیوس کننده است. همراه خود انبساط آهسته، ساخت نسبت به کشورهای ارزیابی شونده توسعه نزولی دارد. توسعه انبساط مالی مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت زیادی ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌همین علت همه اقتصادها همراه خود وجود تمایز های زیادی کدام ممکن است بالقوه است همراه خود یکدیگر داشته باشند، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد  مالی را یکی اجتناب کرده اند نیازها بی نظیر شخصی قرار می دهند؛ با این حال بایستی در تذکر داشت کدام ممکن است بدست آوردن به انبساط مالی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت، نیازمند محبوبیت عناصر مؤثر بر . {در میان} عناصر مختلف مؤثر بر انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد  مالی ملت ها، صنعت گردشگری یکی اجتناب کرده اند عواملی است کدام ممکن است افزایش آن همراه خود ملاحظه به نتایج زیست‌محیطی، باکلاس، اجتماعی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی مختلفی کدام ممکن است دارد، موفقیت های ای را برای برخی ملت ها به‌ دنبال داشته است.

گردشگری، اقتصادی است کدام ممکن است امروزه سهم بزرگی اجتناب کرده اند ورزش های مالی جهان را در بر گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق محاسبات {انجام شده}، بالغ بر عالی سوم کل خرید و فروش ارائه دهندگان در سرتاسر جهان را به‌شخصی اختصاص داده است (گروه جهانی گردشگری،[۸] ۲۰۰۶). مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار جذاب مالی گردشگری، کلیه­ بخش های مالی را تحمل تأثیر مکان ها؛ به‌گونه‌ای کدام ممکن است علاوه بر این تحمیل زمینه برای رشد زیرساخت ها، تحمیل درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال برای میزبانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فراهم  انتقال درآمدهای مالیاتی برای ریاست جمهوری اجتناب کرده اند جمله آثار بارز این صنعت {بوده است}.

در تعدادی از دهه قبلی، انواع کل مسافران جهان انبساط ای داشته است؛ به­طوری کدام ممکن است اجتناب کرده اند حدود ۲۵ میلیون توریست در سال۱۹۵۰، به ۸۲۵ میلیون نفر در سال ۲۰۰۷، همراه خود نرخ انبساط ۵/۶ درصدی گذراندن {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی می‌رود کدام ممکن است این انواع به همان اندازه سال ۲۰۲۰ به بیش اجتناب کرده اند ۵/۱ میلیارد نفر برسد (گروه جهانی گردشگری آمریکا‌ امریکا۲۰۱۰). [۹]صنعت گردشگری در چهارپنجم کشورهای جهان، یعنی در بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ ملت، یکی اجتناب کرده اند ۵ تأمین مهم کسب پول خارجی خارجی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۶۰ ملت، رتبه اول را به‌شخصی اختصاص می دهد (رضوانی، ۱۳۸۷). {در این} میان، کشورهای در جاری رشد نیز اجتناب کرده اند مزایای این صنعت بی‌نصیب نمانده­اند، چنان کدام ممکن است براساس تذکر رضوانی (۱۳۸۷)، در ۸۳ سهم کشورهای در جاری رشد، گردشگری یکی اجتناب کرده اند دارایی ها بی نظیر درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد­سوم کشورهای فقیر اصلی­ترین تأمین درآمد {بوده است}. علاوه بر این، برآوردها نماد می دهد کدام ممکن است صنعت گردشگری در کشورهای در جاری رشد حدود ۳ به همان اندازه ۱۰ سهم اجتناب کرده اند GDP[10] را به‌شخصی اختصاص داده است (جعفری صمیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران، ۲۰۱۱).

همراه خود ملاحظه به اینکه در کشورهای در جاری رشد معضلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت دارایی ها ارزی، اقتصاد تک محصولی، درجه زیرین درآمد سرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ‌های نازل انبساط مالی به‌خوانایی دیده تبدیل می شود، اجتناب کرده اند این رو این ملت ها برای رهایی اجتناب کرده اند چنین مشکلاتی نیازمند انبساط مالی فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است صنعت گردشگری یکی اجتناب کرده اند صنایع مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردرآمد جهان شناسایی شده است است، ممکن است عملکرد قابل توجهی در راستای این هدف داشته باشد. به همین دلیل، پوشش گذاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ ریزان ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی کشورهای در جاری رشد، بایستی ملاحظه بیشتری به این صنعت به‌ فزایش گردشگری به‌ویژه در کشورهای کم‌ درآمد کدام ممکن است امکان اقتصادی‌شدن فوری را ندارند، می‌تواند در نتیجه انتخاب مالی با بیرون اتکای بیش اجتناب کرده اند حد به صادرات عادی شود. گردشگری یکی اجتناب کرده اند بخش‌های صادراتی حیاتی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر مارین[۱۱] (۱۹۹۲) تمایز آن همراه خود صادرات موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان اینجا است کدام ممکن است بلعیدن­کننده آن را در ملت میزبان بلعیدن می‌تدریجی. این صنعت، اگرچه {نمی تواند} اقتصاد شهر را به طور مناسب بسازد، با این حال عملکرد مثبتی اجتناب کرده اند طرق مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایل در اقتصاد جوامع ایفا می تدریجی. نتایج مستقیم صنعت گردشگری اجتناب کرده اند مخارج اولین مسافران برای موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان مصرفی تحمیل تبدیل می شود. این بخش اجتناب کرده اند نتایج، باعث تحمیل اشتغال مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب درآمدهای ارزی اجتناب کرده اند طریق ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان به مسافران تبدیل می شود (باچر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران۲۰۰۳). بر ایده تذکر مارین (۱۹۹۲)، گردشگری به‌ صورت غیرمستقیم نیز بر انبساط تأثیر می‌گذارد، چرا کدام ممکن است تأثیر پویایی را از طریق اقتصاد به نماد می دهد. به عبارت تولید دیگری، گردشگری ممکن است شناخته شده به عنوان موتوری محرک برای انبساط مالی حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط سایر ورزش های مالی را نیز کدام ممکن است همراه خود آن صنعت مرتبط  هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است، کالا هر دو خدمت حاضر می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو محصول آن را بلعیدن می کنند به در کنار داشته باشد.عنوان عالی تکنیک رشد مالی داشته باشند.  (خداپناه, حسنوند , ۱۳۹۳)[۱۲]

فاطمه تیموری

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی گردشگری

سال :۱۴۰۰


[۱] https://daneshyari.com/isi/articles/travel

[۲] https://www.masterclass.com/articles/a-guide-to-the-5-levels-of-maslows-hierarchy-of-needs

[۳] https://www.researchgate.وب/publication/319085432_The_Tourism_Industry_An_Overview

[۴] https://www.virtuoso.com/travel/articles/10-powerful-reasons-why-people-love-to-travel

[۵] https://www.andbeyond.com/magazine/10-reasons-to-love-travel/

[۶] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07303084.1983.10629569?journalCode=ujrd20

[۷] https://doi.org/10.1177/001088047201200413

[۸] https://www.unwto.org

[۹] USTTA stands for US Travel and Tourism Administration (US DOC)

[۱۰] Gross domestic product (GDP)

[۱۱] file:///G:/Documents%20and%20Settings/Majma/Desktop/مدل%۲۰نهایی%۲۰فصلنامه/Final-F6/Final

[۱۲] http://www.jmsp.ir/article_7364_04968098fd0ed94d735b1731b7e2cc14.pdf