معامله گران خارجی همراه خود ۹۰ هزار یورو اقامت ۵ ساله در ایران اکتسابی خواهند کرد


سرمایه گذاران خارجی با 90 هزار یورو اقامت 5 ساله در ایران دریافت خواهند کرد

در انتخاب جدید کابینه، مدت مجوز اقامت برای معامله گران خارجی اجتناب کرده اند سه سال به ۵ سال مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان سپرده های می خواست برای این منظور اجتناب کرده اند ۲۵۰۰۰۰ دلار به ۹۰۰۰۰ یورو مقیاس را کاهش می دهد.


به گزارش ایلنا، «ابوالفضل کودعی» مدیرکل محل کار خارجی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی ایران در گفتگو همراه خود شادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به مصوبه وزارت اقتصاد در هیأت وزیران، این خبر را گفتن کرد. کاهش حداقل میزان سرمایه هر دو سپرده «را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سنوات مجوز اقامت» برای معامله گران خارجی، هدف اجتناب کرده اند این مصوبه الهام بخش بدون در نظر گرفتن اصولاً اتباع کشورهای خارجی به طور قابل توجهی کشورهای همسایه به در ایران بود.


ابوالفضل کودعی موضوع اقامت در ملت میزبان (ایران) را یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم معامله گران خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی مرتبط تعیین مقدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} میان مصوبه اعطای اقامت ۵ ساله به سپرده گذاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله گران خارجی اصلاح شود. پیش اجتناب کرده اند این در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، مجدداً در اصل کار وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن در مقامات قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند انجام اصلاحات اجباری به تصویب کمیسیون مالی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام هیأت وزیران رسید.


وی گفتن کرد: تنظیمات اعمال شده در مصوبه جدید نسبت به مصوبه زودتر به این صورت است کدام ممکن است مبلغ سپرده اجباری برای اعطای اقامت ۵ ساله به اتباع خارجی اجتناب کرده اند ۲۵۰ هزار دلار در مصوبه زودتر به ۹۰ هزار یورو در مصوبه جدید مقیاس را کاهش می دهد. .


مدیرکل محل کار سرمایه گذاری خارجی گروه سرمایه گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی ایران یکپارچه داد: در این راستا علاوه بر این موضوع فوق، وزارت امور اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی نیز در جاری بررسی موضوع اصلاح ماده ۳۵ قوانین اساسی است. آیین نامه اجرایی بر این مقدمه، اقامت سه ساله اعطایی به معامله گران خارجی در ایران (موضوع ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قوانین الهام بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند خارجی) اجتناب کرده اند سه سال در قوانین مصوب ۱۳۹۸ به ۵ سال اصلاح شد. .


وی تصریح کرد: بر این مقدمه سرمایه گذار، مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران خارجی وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران خارجی بنگاه های مالی کدام ممکن است سرمایه خارجی از آنها استفاده شده است، علاوه بر این همسرش، ساده فرزندان ذکور زیر ۱۸ سال شخصی را نیز برای ادغام کردن تبدیل می شود. خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدران «را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادران فوق العاده تکیه کن نیز اجتناب کرده اند مزایای این تصمیم برخوردار خواهند شد.


تصویب این مصوبه به‌عنوان کلیه اتباع خارجی هر دو نامزدها خارجی اقامت ۵ ساله کشورمان کدام ممکن است در ایران سپرده‌گذاری بلندمدت کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق روال مصوب درمورد به این آیین‌نامه، تقاضا شخصی را پایان دادن می‌کنند، توسط هیئت وزیران گفتن می‌شود. هویت شخصی را حاضر دهید.


مدیرکل محل کار سرمایه‌گذاری خارجی گروه سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک‌های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی ایران اجتناب کرده اند نامزدها تقاضا کرد به همان اندازه به مکان این گروه به نشانی www.investiniran.ir مراجعه کنند.


قدی در یکپارچه بر اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز فریب دادن دارایی ها پولی خارجی در ملت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا فعلی {در این} بخش را بین کشورهای جهان (را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی کشورهای همسایه) هدف بی نظیر اجتناب کرده اند حاضر تصمیم دانست.انتهای پیام/