معرفی کتاب تایید کننده ارزیابی مدل ها و شاخص ها


کتاب «ارزیابی پایداری مدل‌ها و شاخص‌ها» نوشته دکتر. مریم رباطی، عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات و فاطمه رضایی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، منتشر شده توسط انتشارات جهاد دانشگاهی.

معرفی کتاب تایید کننده ارزیابی مدل ها و شاخص ها

این کتاب با هدف ارائه مدلی جامع برای بهسازی شهری و معرفی مدل های تجربی و روش های تجربی ارزیابی پایداری (Sustainability Assessment) در پنج فصل تنظیم شده است.
ارزیابی پایداری یک سیستم مقابله ای نقش مهمی در تسهیل و ارائه برنامه ریزی یکپارچه ایفا می کند و ابزاری است که هم ذینفعان و هم ذینفعان را در بر می گیرد. ارائه روش ها و مدل های آماری راه بهتری برای شناسایی وضعیت موجود در آینده فراهم می کند.آینده ای پایدار در مواجهه با بلایای زیست محیطی.
کتاب درسی حاضر به عنوان منبع پیشنهادی برای سرفصل تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته علوم محیط زیست و مهندسی – نقشه ها و نقشه ها در نظر گرفته شده است.