مغانسر شهری با بیرون ایستگاه شومینه نشانی


همراه خود اینکه در سال ۱۳۸۷ هجری شمسی شهرداری شهر مغانسر رسما مستقر گردید با این حال همراه خود تحویل داد ۱۴ سال اجتناب کرده اند استقرار شهرداری ادامه دارد شهر مغانسر گمشده ایستگاه شومینه نشانی می باشد.

مغانسر شهری بدون ایستگاه آتش نشانی

همراه خود اینکه در سال ۱۳۸۷ هجری شمسی شهرداری شهر مغانسر رسما مستقر گردید با این حال همراه خود تحویل داد ۱۴ سال اجتناب کرده اند استقرار شهرداری ادامه دارد شهر مغانسر گمشده ایستگاه شومینه نشانی می باشد.

هرچند سال در گذشته منصفانه تجهیزات ماشین شومینه نشانی نیمه با کیفیت حرفه ای به این شهر اختصاص کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع مدتها با بیرون خدماتی جهت اطفای حریق در حیاط بخشداری اخیر تنبل بلا استفاده میخوابید کدام ممکن است در واقع مدت مدیدی هست اجتناب کرده اند آن ماشین شومینه نشانی هم خبری نیست.

همراه خود ملاحظه به اینکه نزدیکترین ایستگاه اتش نشانی به مغانسر ایستگاه شومینه نشانی شهر پارس آباد همراه خود شکاف ۲۵ کیلومتری هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر به اینکه باند شهر مغانسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای تابعه بخش اخیر تنبل بیش اجتناب کرده اند ۲۰ هزار نفر می باشد جهت مقابله همراه خود هرگونه حوادث شومینه سوزی بالقوه پیش بینی {می رود} مسئولین نسبت به استقرار منصفانه ایستگاه شومینه نشانی در شهر مغانسر اقدام انتقادی کنند.