مهدیار آزادفر بازیگر فیلم احیا : امیدوارم سال ۱۴۰۱ سال خروج کرونا باشد


مهدیار آزادفر همراه خود ۲ فیلم جنجال {در خانه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیا در سال ۱۴۰۱ میهمان خانه ها است .
او کدام ممکن است تاکنون در بازدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریالهای مختلفی ایفای موقعیت کرده است به خبرنگار کولاک در آستانه فرارسیدن نیمه شعبان ذکر شد : تمام کارهایم را آرزو می کنم چون برایشان انرژری گذاشتم ولی باورکنید دلبستگی عجیبی به فیلم احیا دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو می کنم ورزشی در بیشتر اینها نقشها را تکرار کنم.

بازیگر فیلم جنجال {در خانه} اضافه کرد : فیلم احیا حکایت مردانی است کدام ممکن است مردانگی را معنا کردند حکایت مردانی است کدام ممکن است عاشقی را امضا کردند . حکایت مردانی است کدام ممکن است دستگیر بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا تولید دیگری نامی اجتناب کرده اند آنها برده نمی شود ، به همین خاطر دوستش دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو می کنم {در این} دوست از گرفتن غرق شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً مسکن آنان را مرور کنم .
مهدیار آزادفر اضافه کرد : اجتناب کرده اند حضور {در این} فیلم رضایت دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم اجزا سازنده نیز اجتناب کرده اند ممکن است رضایت داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کارهای بلند مدت نیز اجتناب کرده اند وجودم در انجام دادن استفاده کنند.

وی در نهایت به خبرنگار کولاک ذکر شد : امیدوارم سال ۱۴۰۱ سال خروج کرونا باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدات سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی همراه خود سرعت بیشتری تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نوک برسد .