موسسه مالی‌های شخصی موقعیت مؤثری در حمایت اجتناب کرده اند پوشش‌های مقامات دارند


وزیر امور اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در دیدار نوروزی همراه خود مدیران مسئله بانک‌های خصوصی:

سید احسان خاندوزی، وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در دیدار نوروزی همراه خود مدیران مسئله بانک‌های خصوصی بر همگرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده حداکثری بانک‌های خصوصی برای حمایت اجتناب کرده اند سیاست‌های مقامات تأکید کرد.

بانک‌های خصوصی نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های دولت دارند

به گزارش وقت خبر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی موسسه مالی دی، خاندوزی {در این} دیدار کدام ممکن است به رویداد تحریک کردن سال نو برگزار شد، همراه خود خاص این کدام ممکن است مردمان، جامعه بانکی را یکپارچه می‌بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نوع تصمیم گیری می‌کنند، بازگشت به شد: پیش بینی رییس جمهور نیز اینجا است کدام ممکن است همه نظام، مشابه باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام بانکی هم باید کار کردن مشابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داشته باشد.
وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی افزود: موسسه مالی‌های شخصی موقعیت موثری در حمایت اجتناب کرده اند پوشش‌های مقامات دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی می‌رود در سالی کدام ممکن است نقشه اقتصاد ملت بر ساخت، داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌آفرین کانون اصلی دارد، موسسه مالی‌های شخصی به‌عنوان بازو‌های اجرایی نظام مالی همراه خود تدوین پوشش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های متمرکز، مقامات را در باور نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا سال، بیش اجتناب کرده اند پیش یاری کنند.
وی افزود: باید همراه خود برگزاری نشست‌های مشترک هم اندیشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو محور به راهکار‌های صحیح برای تعمیر مشکلات کف دست یابیم.