نتیجه گیری مقامات خوب سرعت گرفته است


تحقق دولت هوشمند سرعت گرفته است

سخنگوی مقامات همراه خود تاکید بر اینکه نتیجه گیری مقامات خوب شتاب گرفته است، تاکید کرد: تسریع در نتیجه گیری مقامات خوب یکی اجتناب کرده اند ۲۰۰ روز اول اقدام است.


به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در توییتر شخصی نوشت: نتیجه گیری مقامات خوب شتاب خواهد گرفت. تسریع در نتیجه گیری مقامات خوب یکی اجتناب کرده اند ۲۰۰ روز اول اقدام است.


وی یکپارچه داد: اجرای سراسری کپی برداری دیجیتال، استفاده اجتناب کرده اند سفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برات دیجیتال، ایجاد سامانه جدید صدور مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه صنوبر مشکلات نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ خودرو، ۲ برابر شدن تراکنش های وسط سراسری تبادل دانش اجتناب کرده اند جمله این چیزها است. دی


انتهای پیام/