نشست مشترک خیریه شهرستانی همراه خود معاونت آسیب‌های اجتماعی شهرداری قلمرو ۷ تهران برگزار شد


نشست مشترک خیریه شهرستانی همراه خود معاونت آسیب‌های اجتماعی شهرداری قلمرو ۷ تهران اطمینان حاصل شود که تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات اجتماعی اهالی قلمرو برگزار شد.

محمد امین بختیاری

آیت دائمی- نشست مشترک خیریه شهرستانی همراه خود معاونت
آسیب‌های اجتماعی شهرداری قلمرو ۷ تهران اطمینان حاصل شود که تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات
اجتماعی اهالی قلمرو برگزار شد.

محمد امین بختیاری، رئیس مجتمع خیریه
شهرستانی همراه خود ادعا این خبر به اقتصاد روز اظهار داشت: مجتمع خیریه شهرستانی بر
مقدمه نیازها اجتماعی شخصی طی دیداری همراه خود معاونت امور آسیب‌های اجتماعی شهرداری
قلمرو ۷، دبیر مجمع خیرین سرای محله ناحیه ۲ شهرداری قلمرو ۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت
کلانتری قلمرو نامجو آمادگی شخصی را در تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر معضلات اجتماعی قلمرو
ادعا کرد.

وی افزود: این معضلات در بخش‌های مختلف
اعم اجتناب کرده اند مالی، اجتماعی، روانشناسی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر آن نیز همراه خود
مشارکت ۲ طرف (خیریه شهرستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت امور آسیب‌های اجتماعی شهرداری)
انجام احتمالاً وجود خواهد داشت.

رئیس مجتمع خیریه شهرستانی همراه خود تاکید بر
لزوم مشارکت آحاد مردمان بخصوص خیرین {در این} قالب تصریح کرد: خیریه شهرستانی
آمادگی دارد کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به پتانسیل ها شخصی، همراه خود مشارکت بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین نسبت
به حمایت‌های مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اشتغالزایی خانمها سرپرست خانواده قلمرو بیش
اجتناب کرده اند پیش ورزش تدریجی.

گفتنی است در جاری حاضر مجتمع خیریه شهرستانی بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ خانواده را اجتناب کرده اند تذکر حمایت‌های مادی مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان درمانی خرس محافظت دارد.