نصب کنتورهای انرژی الکتریکی کلیه متقاضیان جدید به همان اندازه پایان فروردین


مدیر مسئله شرکت توزیع نیروی انرژی الکتریکی استان اردبیل در دیدار نوروزی همراه خود “سیدجواد یحیی زاده” سرپرست فرمانداری شهرستان خلخال، ضمن تبریک انتصاب وی ،گفت:کنتورهای مورد نیاز تامین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه پایان فروردین سال جاری کنتور انرژی الکتریکی به تعویق افتاده کلیه متقاضیان جدید نصب خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدای اردیبهشت شکاف ی زمانی گزارش عنوان به همان اندازه نصب کنتور ساده تعدادی از روز {خواهد بود}.

برق

حسین قدیمی در خصوص تامین زیرساخت اجباری برای سرمایه گذاران عنوان کرد:همراه خود احداث پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت ،ظرفیت ۱۶۰ مگاولت آمپر برای تامین انرژی الکتریکی هر نوع سرمایه گذاری صنعتی ،کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری در شهرستان خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوثر تامین شده است .
وی در شکسته نشده به تشریح ماموریت های پیشران شهرستان خلخال در سال جاری صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت:این ماموریت ها جمعا به مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث فاز دوم پست ۶۳ به بیست کیلوولت خلخال ،ماموریت های سرمایه گذاری توزیع ،تامین انرژی الکتریکی متقاضیان صنعتی،کشاورزی،تجاری،گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید …را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث ۱۷۵ کیلومتر کابل خودنگهدار الگوی ای اجتناب کرده اند این ماموریت ها است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی انرژی الکتریکی استان اردبیل همراه خود بیان اینکه خوشبختانه تجهیزات اجباری برای ماموریت ها توسط شرکت توزیع انرژی الکتریکی استان فراهم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران توانمندی نیز داریم،تصریح کرد:اصلی هزینه ماموریت ها درمورد به تامین تجهیزات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف ما اجتناب کرده اند تامین تجهیزات توسط شخصی شرکت ،افزایش بهره وری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش هزینه ها است.
قدیمی به مشکلات انرژی الکتریکی شهرهای کلور را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتجین ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت :همراه خود ملاحظه به مسیرهای طولانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهستانی این شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه در انتهای شبکه انرژی الکتریکی قرارگرفته اند در صورت احداث نیروگاههای مولد مقیاس کوچک ،مشکل افت ولتاژ ،کیفیت انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل تامین انرژی الکتریکی این شهرها برای کل سال برطرف خواهد بود.
وی در شکسته نشده اجتناب کرده اند ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها خواست همراه خود صنوبر دیر یا زود هزینه ی انرژی الکتریکی مصرفی این شرکت را در حاضر ارائه دهندگان بیشتر یاری نمایند.
در این دیدار نوروزی که مدیر انرژی الکتریکی خلخال ،مدیر محل کار حراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور محرمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیر محل کار روابط عمومی شرکت نیز حضور داشتند ،برخی امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات بخش انرژی الکتریکی شهرستان خلخال بررسی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل شرکت نسبت به پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر آنها قول مساعد داد .
سید جواد یحیی زاده سرپرست فرمانداری خلخال نیز در شکسته نشده اجتناب کرده اند امتحان شده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری های مدیر انرژی الکتریکی خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران وی قدردانی کرد .