نفت ایران جانشین نفت روسیه می‌شود؟!


رییس کمیسیون قدرت اتاق بازرگانی تهران معتقد است کدام ممکن است ایران می‌تواند اجتناب کرده اند جایگزین‌های به وجود آمده دسترس در بازار جهانی نفت بیشترین استفاده را در هدف چیز خوب در مورد مالی شخصی ببرد.

به گزارش ایسنا، رضا پدیدار همراه خود ردیابی به بازار ظریف نفت در جستجوی تحریم روسیه اجتناب کرده اند سوی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم کسب نفت این ملت اجتناب کرده اند سوی تجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های نفتی، اظهار داشت: شوک تهیه دسترس در بازار نفت، در جاری رخ دادن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرچند روسیه تنها ۸ سهم اجتناب کرده اند صادرات نفت جهان را توسط دست دارد با این حال بردن این میزان اجتناب کرده اند تهیه نیز تصمیم گیری‌کننده است.

 

پدیدار همراه خود خاص اینکه نوسانات قیمت نفت طی اسفند ماه قبلی، انواع قیمت این فرآورده را بین ۱۰۰ به همان اندازه ۱۱۰ دلار در هر بشکه قرار داد، افزود: تحریم‌ها علیه موسسه مالی‌های روسیه پس اجتناب کرده اند حمله این ملت به اوکراین موجب شد به همان اندازه خرید و فروش نفت روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه سایر ملت ها خرس تاثیر قرار بگیرد. تعداد اندکی اجتناب کرده اند فعالان بخش قدرت تصمیمشان به عدم کسب نفت اجتناب کرده اند روسیه است کدام ممکن است این توسعه بازتابی را در بازارهای جهانی تحمیل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث افزایش قیمت‌ها شد با این حال {به دلیل} آنکه متنوع اجتناب کرده اند کشورهای بلعیدن‌کننده عظیم، اجتناب کرده اند ذخایر استراتژیک شخصی استفاده کردند قیمت‌ها به همان اندازه حدودی تعدیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انواع ۱۰۰ به همان اندازه ۱۱۰ دلار قرار گرفت.

 

رئیس کمیسیون قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم‌زیست اتاق تهران افزود: هرچند تحریم‌های امکانات‌های غربی صادرات نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت روسیه را به طور مناسب هدف قرار نداده است با این حال تجار نفتی در ایالات‌متحده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلیج آمریکا اجتناب کرده اند کسب نفت روسیه خودداری کردند. تزریق هماهنگ حدود ۶۰ میلیون بشکه نفت اجتناب کرده اند سوی آژانس بین‌المللی قدرت تاحدودی جلوی انبساط قیمت‌ها را گرفت با این حال اگر بنا باشد کدام ممکن است توسعه حرکت قیمت‌ها دسترس در بازار نفت معکوس شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام پایدارتری در تهیه صورت گیرد، باید اجتناب کرده اند تزریق ذخایر نفتی به بازار اصولاً استفاده شود.

 

پدیدار همراه خود خاص اینکه برآوردها آرم می‌دهد کدام ممکن است درجه قیمت ۱۰۰ به همان اندازه ۱۱۰ دلار برای هر بشکه نفت نپخته به همان اندازه سه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ ماه آتی در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست، افزود: همراه خود این جاری بر مقدمه نرخ بازار آتی، نفت برنت دریای شمال می‌تواند همراه خود انواع بین ۱۰ به همان اندازه ۱۵ دلاری در نوسان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت وست‌تگزاس اینترمدیت نیز در همین انواع قرار دارد با این حال آنچه کدام ممکن است باعث ترمز افزایش قیمت‌ها می‌شود استفاده اجتناب کرده اند ذخایر استراتژیک {است تا} بخشی اجتناب کرده اند تقاضای جهانی مهار شود.

 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به تاثیر این اتفاقات بر اقتصاد ایران ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود ملاحظه به نظرسنجی‌های صورت گرفته اجتناب کرده اند سوی تحلیلگران نفتی، رخدادهای فعلی برای ایران می‌تواند عالی جایگزین باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت ۲.۵ به همان اندازه ۲.۶ میلیون بشکه نفت در روز، افزایش پیدا تدریجی. این در حالی است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به پیش‌سوراخ بینی هماهنگی در مذاکرات وین میان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای طرف برجام، کشورهای نیازمند به نفت ابراز کنجکاوی کرده‌اند کدام ممکن است بتوانند چاله تحمیل شده اجتناب کرده اند تحریم نفت روسیه را همراه خود تهیه اجتناب کرده اند ایران، جبران کنند.

 

پدیدار به موقعیت یابی اتاق تهران اظهار داشت: در بودجه سال ۱۴۰۱، کالا حدود ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز پیش‌سوراخ بینی شده کدام ممکن است اگر این میزان صادرات به ۱.۵ به همان اندازه ۱.۶ میلیون بشکه افزایش یابد، خوب ارزش افزوده مالی برای بهبود زیرساخت‌ها در ملت تحمیل خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری نسبی در قیمت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی را برای سال بلند مدت به در کنار می تواند داشته باشد.