نفسم گرفت!همراه خود بروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه کرونا، ظاهرا میزان نابودی‌ومیرهای آلاینده‌های هوا به محیط گذشت است؛ اگر آمار تلفات تعدادی از سال فعلی بر تأثیر آلودگی هوا را در ملت بازرسی کنیم، به رقمی فوق العاده گروتسک‌‌تر اجتناب کرده اند نابودی‌‌های کرونایی ۲ سال فعلی می‌‌رسیم