نوسازی ۱۳۰ هزار واحد فرسوده در ۴ سال / استاندارد مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در تهران باید افزایش یابد


نوسازی 130 هزار واحد فرسوده در 4 سال / کیفیت ساخت و ساز در تهران باید افزایش یابد

معاون ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی شهرداری تهران اجتناب کرده اند نوسازی ۱۳۰ هزار واحد فرسوده در پایتخت طی ۴ سال خبر داد.


«حمیدرضا صارمی» معاون ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی شهرداری تهران در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ایلنا، در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چه انواع ملک در احساس فرسوده تصور به اجتناب کرده اند رهن ۴۵۰ میلیون متری مسکن استفاده کنند؟ ۱۳۰۰۰۰ تجهیزات در ۴ سال فرسوده را بازیابی می کنیم. حتی وقتی انواع پلاک های فرسوده تا حد زیادی شود، قابلیت افزایش انواع را داریم.


وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است سازوکار افزایش صدور پروانه های مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در سال جاری چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به ادعا مشاوران شهرسازی مبنی بر اینکه تهران قابلیت مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای جدید را ندارد، مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز از طریق آن بخش ها پروانه مونتاژ است؟ برای انبساط ؟؟ وی اظهار داشت: در استراتژی شهرسازی همواره قابلیت ضریب تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استهلاک را داریم. تهران شهری است کدام ممکن است کشف نشده مخاطرات خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در تهران تحت هیچ شرایطی نباید کم شود.


صارمی همراه خود تاکید بر اینکه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازها به طور قابل توجهی در بخش پلاک های ناپایدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس فرسوده نباید کاهش یابد، اظهار داشت: هر ساله بسیار زیاد واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاک در درجه شهر به احساس فرسوده اضافه تبدیل می شود. “خارج اجتناب کرده اند احساس، از هر ساختمانی منصفانه اقامت دارد.” شهر منصفانه حال خشمگین است، پس باید مدام برای آن این سیستم ریزی کنیم.


معاون ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی شهرداری تهران یکپارچه داد: شاید تهران قابلیت جدید جمعیتی را نداشته باشد با این حال باید بگویم در متعدد اجتناب کرده اند مناطق بر مقدمه ساختار کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفصیلی باقی مانده است قابلیت جمعیتی فضا زیادی دارد. قابلیت ساختار کامل است.


وی کسب اطلاعات در مورد مناطق در اطراف اجتناب کرده اند سقف قابلیت طراحی کامل اظهار داشت: قابلیت مناطق جنوبی شهر به همان اندازه حد زیادی ناتمام است.


صارمی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر استاندارد مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در شهر تهران به طور قابل توجهی در جنوب تهران اظهار کرد: استاندارد مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز یکی اجتناب کرده اند موضوعات ما در شهرداری تهران است. شهرداری تهران تحت هیچ شرایطی {نمی تواند} اجازه مونتاژ ساختمان های بی استاندارد در تهران را بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه هم اجتناب کرده اند توان قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند گروه نظام مهندسی برای معامله با به موضوع استاندارد ساختمان ها استفاده می کنیم.


معاون شهردار تهران افزود: معمولاً مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهایی کدام ممکن است اکنون انجام تبدیل می شود حداقل الزامات را دارد.


وی در خصوص تعیین مقدار شخصی اجتناب کرده اند استاندارد مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در تهران اظهار داشت: حداقل استانداردهایی کدام ممکن است در جاری حاضر طبق مبانی اجرا تبدیل می شود تقریبا صحیح است با این حال استاندارد مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز باید افزایش یابد.


انتهای پیام/