نیروهای ارائه دهندگان شهری شهرداری کنار هم قرار دادن باش شدند


 کنار هم قرار دادن باش پرسنل شومینه نشانی وخدمات شهری شهرداری اردبیل برای استقبال اجتناب کرده اند روز شخصیت/تخلیه بلافاصله مخازن بوستان‌ها

نیروهای خدمات شهری شهرداری آماده باش شدند

️رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به در کنار معاون ارائه دهندگان شهری شهردار اردبیل دربازدید اجتناب کرده اند ایستگاه های شومینه نشانی وشورابیل:

جواد انصاری رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل باهمراهی معاون ارائه دهندگان شهری شهرداراردبیل در بازدید اجتناب کرده اند ایستگاه های گروه شومینه نشانی وخدمات امنیت شهرداری اردبیل ذکر شد: در لحظه در روز شخصیت شهرداری همراه خود کلیه پرسنل در خدمت ساکنان اردبیل {خواهد بود}.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل ذکر شد: نیروهای ارائه دهندگان شهری شهرداری در کل سفر بطور مناسب به خدمت رسانی به ساکنان مشغول بوده {است تا} شهری پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً در ایام سفر نوروز داشته باشیم وهمچنین در لحظه در روز شخصیت نیز همراه خود حضور در بوستان ها،پارک ها وشورابیل نسبت به تخلیه دوم ای مخازن {زباله ها} اقدام خواهند کرد.

علاوه بر این مهدی صفری معاون ارائه دهندگان شهری شهردار اردبیل {در این} بازدید اظهار کرد: هر شهروند خوب اطراف بان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود احترام به پایین، این مادر شخصیت، روز خوشی را در امتداد طرف خانوار شخصی سپری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن اجتناب کرده اند پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام نعمتهای خداوند را به فرزندان شخصی آموزش داده. به همان اندازه میراث دار امانت خداوند در پایین برای آیندگان باشیم.

علاوه بر این صفری بر حضور سرزنده نیروهای شومینه نشانی وخدمات شهری جهت ارائه دهندگان رسانی دوم ای به ساکنان در روز شخصیت تاکید کردند.

️مهدی صفری در طولانی مدت ذکر شد؛تمامی نیروهای ارائه دهندگان شهری وآتش نشانی شهرداری اردبیل در جهت ارائه دهندگان رسانی به ساکنان در روز شخصیت در تمامی بوستان ها،پارک ها وشورابیل حضور سرزنده خواهند داشت.