هرگونه افزایش کرایه تاکسی به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند ادعا مناسب غیر قانونی است/ رانندگان متخلف جریمه می شوند


مدیرعامل گروه مدیریت بار بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر شهرداری سمنان:

سعید اسمعیل پور مدیرعامل گروه مدیریت بار بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر شهرداری سمنان در گفتگو همراه خود خبرنگار مرآت همراه خود ردیابی به افزایش کرایه نرخ تاکسی در مرحله استان سمنان طی روزهای فعلی ذکر شد: افزایش قانونی نرخ کرایه تاکسی به تصویب شورای شهر رسیده  را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله تایید آخرین راهنمایی قرار گرفته است.

وی در یکپارچه اذعان کرد: افزایش ۳۵ درصدی نرخ کرایه اجتناب کرده اند اول اردیبهشت ماه اعمال شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند آن هرگونه افزایش قیمت غیر قانونی است .

اسمعیل پور در اتصال همراه خود جرائم رانندگاه متخلف اظهار کرد: مسافران درصورت هرگونه شکایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادی می توانند همراه خود شماره‌ی ۱۳۷  را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بازرسین تصمیم حاصل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در صورتی که نیروی محرک‌ای اقدام به افزایش خودسرانه نرخ کرایه تدریجی جدا از درج ۲ نمره عقب کشیدن در اطلاعات وی جریمه هم ممکن است.

انتهای پیام/