هر قفل‌ دخیل را همراه خود عالی صلوات باز می‌کنم – قدس اینترنت | پایگاه خبریسفر سال نو هم پس اجتناب کرده اند تحویل داد
۱۳ روز به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی یکی یکی مشهدالرضا(ع) را انصراف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیار شخصی شدند. با این حال پس اجتناب کرده اند عزیمت میهمانان، کار خادمان امام رئوف(ع) همچنان شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مواقع کارشان به سختی تا حد زیادی می‌شود.