هشدارهایی برای بازگشت اجتناب کرده اند بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ بدر / ۳۰ کیلومتر آخر را شدید بگیرید


سفر نوروزی هم رو به بالا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا تولید دیگری فینال گروه اجتناب کرده اند مسافرانی که نوروز به زمان مناسبی برای بازدید درنظرگرفته بودند، باید به شهرهای شخصی بازگردند، امسال بازگشت اجتناب کرده اند سفرهای نوروزی همراه خود مراسم ۱۳ بدر نیز همزمان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باتوجه به اینکه فردای روز ۱۳ فروردین روز کاری محسوب می‌شود، متعدد امتحان شده دارند به همان اندازه زودتر به شهرهای شخصی بازگردند.

هشدارهایی برای بازگشت از سفر و سیزده بدر / ۳۰ کیلومتر آخر را جدی بگیرید

سفر نوروزی هم رو به بالا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا تولید دیگری فینال گروه اجتناب کرده اند مسافرانی که نوروز به زمان مناسبی برای بازدید درنظرگرفته بودند، باید به شهرهای شخصی بازگردند، امسال بازگشت اجتناب کرده اند سفرهای نوروزی همراه خود مراسم ۱۳ بدر نیز همزمان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باتوجه به اینکه فردای روز ۱۳ فروردین روز کاری محسوب می‌شود، متعدد امتحان شده دارند به همان اندازه زودتر به شهرهای شخصی بازگردند. موضوعی که سرپرست پلیس راه ملت نسبت به آن است هشدار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رانندگان درخواست شده است که به همان اندازه زمان حضور در مکان تعطیلات همراه خود دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه کافی رانندگی کنند.

سرهنگ سیاوش محبی در ذکر شد‌وگو همراه خود ایسنا، به بازگشت مسافران نوروزی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد:‌ همه ساله همراه خود بالا سفر مسافران نوروزی نیز به شهرهای شخصی باز می‌گردند، امسال روز شخصیت مصادف همراه خود روز شنبه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو همراه خود ملاحظه به اینکه اجتناب کرده اند فردای امروز، کار مناسب ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوف تحریک کردن می‌شود، متعدد در امتحان شده خواهند بود به همان اندازه زودتر به مکان تعطیلات رسیده به همان اندازه نخستین روز کاری شخصی در سال جدید همراه خود قدرت بیشتری تحریک کردن تنبل. این درحالیست تخصصی ایجاد می کند برخی اجتناب کرده اند سفر نوروزی در سال‌های قبلی، زمان بالا سفر در روزهای پایانی هفته قرار داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین موضوع سبب dishing out زمان بازگشت مسافران اجتناب کرده اند بازدید می‌شد.

وی یکپارچه داد:‌ {در این} شرایط ما به آن است دسته اجتناب کرده اند مسافرانی که امکان تاخیر در بازگشت را دارند، طرفدار می‌کنیم که مثلا در گذشته تاریخی ۱۴ فروردین {به سمت} شهرهای شخصی حرکت کنند. هر دو اینکه مسافران زمان بازدید شخصی را مدیریت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بازگشت را حتما به سیزدهم فروردین ماه موکول نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زودتر برگردند به همان اندازه همراه خود بازدید کنندگان سایت مواجه نشوند.

محبی به ۳۰ کیلومتری شهرها نیز ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد:‌ توده ها نسبت به بروز تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها هشدار داده شده است. آمارها آرم می‌دهد تخصصی ایجاد می کند ساختار نوروزی سال ۱۴۰۰ برابر ۵۷.۵ نسبت اجتناب کرده اند تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن یک است زنگ خطر شدید است، چرا که این موضوع آرم می‌دهد که نیروی محرک همراه خود خیال اینکه تولید دیگری به مکان تعطیلات نزدیک شده با بیرون ملاحظه به شرایط بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مسیر شخصی را یکپارچه داده است. اجتناب کرده اند این رو تاکید می‌کنیم که رانندگان حتما خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش کافی را شدید بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این تصور که تولید دیگری به مکان تعطیلات نزدیک شده‌اند، به رانندگی در شرایط خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی یکپارچه ندهند.

وی یکپارچه داد:‌ این اولویت در روز ۱۳ بدر به سختی بدتر کردن هم می‌شود چرا که متعدد اجتناب کرده اند خانوار‌ها در امروز به تفرجگاه‌های محیط شهرها می‌توسعه که عمدتا در همین حریم ۳۰ کیلومتری اجتناب کرده اند شهرها قرار دارد، اجتناب کرده اند این رو اجباری است افزایش ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی در محدود ۳۰ کیلومتری شهرها در روزهای پایانی سفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخصوصا ۱۳ بدر نیز مورد ملاحظه شدید رانندگان قرار بگیرد.

محبی افزود:‌ در روز ۱۳ بدر نیز  ساکنان باید ملاحظه داشته باشند که سوارکردن مسافر در نیمه بار وانت‌بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت‌ها ممنوع است، این موضوع فوق العاده آسیب رسان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند خسارات جبران ناپذیر زیادی را در جستجوی داشته باشد.

سرپرست پلیس راه ملت همراه خود دقیق اینکه بازدید کنندگان سایت در برخی اجتناب کرده اند محور های مواصلاتی ملت ویژه به ویژه در روزهای پایانی سفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت اجتناب کرده اند بازدید موجب خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم کانون اصلی رانندگان می‌شود، ذکر شد:‌ رانندگان باید چاره‌ای برای {این مهم} اندیشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی کافی به همان اندازه حضور در مکان تعطیلات به رانندگی شخصی یکپارچه دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه همراه خود این گمان که تولید دیگری به مکان تعطیلات نزدیک شده‌اند در شرایط خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی به مسیر شخصی یکپارچه ندهند.

تأمین: ایسنا