وضعیت نامعلوم پتروشیمی آلیانس فیلیپین


به گزارش ضربان قلب بازار، صنایع پتروشیمی خلیج فارس در آلیانس فیلیپین به این صورت بوده کدام ممکن است سال پولی سال ۹۹ پتروشیمی آلیانس {به دلیل} نبود مدیریت بر این نمایندگی در تلفیق‌ها پولی پتروشیمی خلیج فارس لحاظ نگردیده است.

علاوه بر این ترکیبی دارایی‌های پتروشیمی آلیانس بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع آوری شده این نمایندگی بیش اجتناب کرده اند ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده کدام ممکن است نمایندگی آلیانس اجتناب کرده اند سال ۹۴ متوقف می‌باشد کدام ممکن است طبق مصوبه هیئت مدیره پتروشیمی خلیج فارس جهت خروج اجتناب کرده اند مذکور اجتناب کرده اند طریق واگذاری سهام سوئیچ از کیت و… در جاری بازرسی است، با این حال بدلیل محدودیت‌های پیش امده در ملت فیلیپین تاکنون به نتیجه ایی نرسیده است.

مانده بدهی پتروشیمی آلیانس عمدتا بابت محموله‌های اتیلن دریافتی اجتناب کرده اند نمایندگی‌های بازرگانی پتروشیمی جم و الفین نهم در سنوات قبلی می‌باشد.

وضعیت نامعلوم پتروشیمی آلیانس فیلیپین