پاسخ تلویحی محسن هاشمی به سخنان جنجالی فائزه


پس اجتناب کرده اند اظهارات فعلی فائزه هاشمی دانستن درباره نیاز محافظت تحریم‌های سپاه، برادر وی، محسن هاشمی تلویحا به این اظهارات پاسخ نماد داد.

پس اجتناب کرده اند اظهارات فعلی فائزه هاشمی دانستن درباره نیاز محافظت تحریم‌های سپاه، برادر وی، محسن هاشمی تلویحا به این اظهارات پاسخ نماد داد.

 

به گزارش همشهری وب مبتنی بر، یکسال در گذشته، دکتر ظریف و کارکنان مذاکره کننده مقامات سابق، به آستانه هماهنگی رسیدند، با این حال همراه خود نزدیک کردن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، امضای هماهنگی به پس اجتناب کرده اند انتخابات و لحاظ شدن دیدگاه‌های مقامات جدید ایران، موکول شد. پس اجتناب کرده اند وقفه‌ای تعدادی از ماهه مقامات آقای رییسی به میز مذاکرات بازگشت، با این حال همراه خود وجود پیشرفت‌های صورت گرفته و وعده‌های داده شده اجتناب کرده اند سوی دیپلمات‌های طرفین، ادامه دارد توافقی صورت نگرفته است و توجه انداز دقیقی برای آن {وجود ندارد}.

 

هر چند تحلیلگران عناصر گوناگونی را در عدم امضای هماهنگی مطرح کرده اند کدام ممکن است می‌توان به مخالفت اسراییل و مقامات‌های عربی، عدم واقع‌گرایی مذاکره کننده‌ها، تزلزل مقامات آمریکا در انتخاب گیری و گنگی همراهی روسیه در دوماه فعلی همراه خود هماهنگی بدلیل نبرد اکراین ردیابی کرد، با این حال فارغ اجتناب کرده اند صحت وسقم هریک اجتناب کرده اند این عناصر ومیزان تاثیر آن‌ها بر هماهنگی، منصفانه موضوع قطعی است کدام ممکن است شرایط حال و عدم هماهنگی، به زیان مزیت سراسری ایران، صلح قلمرو‌ای و نظام بین‌الملل است همانگونه کدام ممکن است برجام به شهادت دادن مشاوران و اکثردولت‌های جهان، گامی خوش بینانه و روبه ورودی در نظام بین‌الملل محسوب می‌شد و خروج یکسویه مقامات ترامپ اجتناب کرده اند برجام، اقدامی خلاف موازین بین‌المللی و فشار‌زا، به شمار می‌به اینجا رسید.

 

با این حال سخن ادعا کردن اجتناب کرده اند نیاز ومنافع هماهنگی به معنای آن نیست کدام ممکن است هدف هماهنگی خرس الشعاع تعیین کنید آن قرار گیرد، هدف هماهنگی و احیای برجام، به معنای واقعی کلمه هستند شبیه به هدف بی نظیر برجام، محافظت مزیت سراسری ایران در عین تداوم ورزش‌های صلح آمیزهسته‌ای ملت است و خالص است کدام ممکن است هرتوافقی نمی‌تواند منصفانه هماهنگی خوشایند باشد چون آن است منصفانه هماهنگی خوشایند هم باید به راحتی در دسترس است و عملیاتی باشد ۹ شعاری وایده آل گرایانه؛ به همین دلیل اگر هدف اجتناب کرده اند هماهنگی تامین مزیت سراسری است باید منصفانه ذهنیت سراسری و فراتر اجتناب کرده اند امتیازات جناحی نسبت به هماهنگی جدید هسته‌ای تعیین کنید بگیرد، همانگونه کدام ممکن است در سال ۱۳۹۴ نیز همراه خود وجود تندروی‌های برخی جریانات سیاسی، منصفانه ذهنیت وحمایت سراسری در حمایت اجتناب کرده اند برجام در ملت تعیین کنید گرفت و تایید مقامات، تصویب قاطع برجام در مجلس اصولگرای نهم، تایید شورای نگهبان و شورای ایمنی سراسری و سرانجام تایید مقام معظم مدیریت، حمایت تمام ارکان حاکمیت را اجتناب کرده اند برجام نماد می‌داد و در بخش افکارعمومی نیز امضای برجام به ۱ نشاط وشور سراسری منجر شد و بازار و فعالان مالی نیز به آن است واکنشی خوش بینانه نماد دادند و منجر به ۲ رقمی شدن انبساط مالی ایران در سال ۱۳۹۵، یعنی اولین سال پس اجتناب کرده اند امضای برجام گردید، امری کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند انقلاب تاکنون ساده یکبار و در مقامات نخست سازندگی رخ داده بود.

 

در واقع خالص است در محله‌ای مردمسالار نظیر ایران، انتخاب صدا و دیدگاه موجود است و وجود منتقدین منصفانه پدیده به معنای سراسری بودن آن نیست. هماهنگی جدید نیز باید منصفانه هماهنگی سراسری باشد، یعنی ارکان بی نظیر حاکمیت و علاوه بر این تقریباً همه کاملاً محله باید همراه خود آن در کنار باشد و لازمه چنین حمایتی، حرکت اجتناب کرده اند دوقطبی سازی و افراط وتفریط نسبت به مساله است و مسئولان، نخبگان و دلسوزان ملت بایست اجتناب کرده اند اقداماتی نظیر تحمیل سوراخ میان هماهنگی جدید و برجام، تحمیل سوراخ در محله و ایده ها نهایی نسبت به هماهنگی بپرهیزند به همان اندازه زمینه تعیین کنید گیری اجماع و وحدت سراسری {در این} بخش تحمیل شود.

 

طبیعتا نیاز چنین توافقی خارج شدن ملت اجتناب کرده اند تحریم است به همین دلیل تداوم تحریم هر منصفانه اجتناب کرده اند ارکان بی نظیر ملت چه در قوای سه گانه و چه در نیروهای نیروی دریایی مشابه سپاه پاسداران، نقض روح برجام و هدف بی نظیر هماهنگی جدید است.

 

همانگونه کدام ممکن است خارج کردن ملت اجتناب کرده اند انزوای طراحی شده توسط جبهه عبری- عربی، یکی اجتناب کرده اند نیازها بی نظیر برجام و هماهنگی جدید است {و هر} اقدامی کدام ممکن است بجای فشار‌زایی، در پی فشار‌زدایی باشد، در هر لباس و مانترا سوپر انقلابی هم بسته‌بندی شود، در راستای مزیت رژیم صهیونیستی و رقبای قلمرو‌ای ایران است {و نباید} اجازه داد گروهی همراه خود ورزشی در پایین و سناریوی اسراییل، مزیت سراسری و دستور انقلاب اسلامی را به مخاطره بیاندازند.

 

مختصر سخن اینکه در این زمان {برای حفظ} مزیت سراسری ایران، خواستن به توافقی سراسری داریم و چارچوب بی نظیر این هماهنگی باید به در اطراف اجتناب کرده اند افراط و تفریط و به صورتی مستدل و منطق برای طرف مقابل ترسیم گردد و تحمیل منصفانه اجماع سراسری در حمایت اجتناب کرده اند این هماهنگی، قطعا تاثیر قابل توجهی در انعطاف ۱+۵ و رعایت ردیابی ها زرشکی مزیت سراسری ایران می تواند داشته باشد.