پیش سوراخ بینی هوا در عید فطر


پیش سوراخ بینی هوا در عید فطر بر ایده گزارش هواشناسی

پیش بینی هوا در عید فطر


بازرسی فینال نقشه های هواشناسی نماد می دهد به همان اندازه اواخر هفته آتی جو استان در غالب مناطق بویژه نواحی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی ناپایدار {خواهد بود}. بر این ایده آسمان استان به همان اندازه اواخر هفته پیوستهً نیمه ابری توام همراه خود وزش باد {خواهد بود}.

ضمناً در پاره ای اجتناب کرده اند اوقات شاهد وزش پرخطر باد های دوم ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگبار باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خواهیم بود.

همراه خود ملاحظه به احتمال تحریک کردن عمق ناپایداری ها ناشی اجتناب کرده اند شرایط فصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی، در برخی عوامل آسیب پذیر استان احتمال آبگرفتگی معابر کلی، سیلابی شدن مسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه های فصلی، اصابت صاعقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش تگرگ پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

لذا به هم استانی های احترام طرفدار می گردد هشدار هواشناسی مرحله نارنجی شماره ۱۱ استان اردبیل را مورد ملاحظه قرار دهند.

دما نیز در مدت مذکور روندی کاهشی ممکن است داشته باشد. ضمناً به همان اندازه روز سه شنبه (۱۳ اردیبهشت) ناپایداری ها در شمال استان عموماً علاقه مند به بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب بارش های خفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف احتمالاً وجود خواهد داشت.


هواشناسی