چه انواع اجتناب کرده اند خودرو های دپو شده عرضه خریدار شده؟ :: وان کارسخنگوی مقامات تاکید کرد: اقدامات صورت گرفته {در این} ۲۰۰ روز به خوبی نماد می‌دهد فرمان تغییر در خودروسازی همراه خود مدیریت جهادی انصافاً شدنی است.


برترین ها نوشت: علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات  نوشت: اجتناب کرده اند حدود ۱۷۰ هزار تجهیزات خودروی ناتمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دپو شده در منطقه پارکینگ خودروسازان در تحریک کردن مقامات جدید، به همان اندازه در این زمان بیش اجتناب کرده اند  ۸۰ هزار تجهیزات پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه شده است.


اقدامات صورت گرفته {در این} ۲۰۰ روز به خوبی نماد می‌دهد فرمان تغییر در خودروسازی همراه خود مدیریت جهادی انصافاً شدنی است.