چگونه اکانت دیسکورد را ایمن کنیم؟دیسکورد شناسایی عالی ناخوشایند افزار هر دو پلتفرم پیام رسانی است کدام ممکن است تا حد زیادی مورد استفاده بازیکنان هر دو افرادی که خیلی تفریحی می‌کنند قرار می‌گیرد. بعد از همه دلیل این است که معنا نیست کدام ممکن است صرفا بازیکنان امکان استفاده اجتناب کرده اند آن را دارند،