چگونگی کاهش اتلاف نشاط ساختمان


امروزه الگو ساختمان سازی نسبت به قبلی تنظیمات متنوع کرده است، ساختمان ها سبک تر شدند، همراه با این سبک سازی دستور مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی عایق بودن ساختمان ها در مخالفت با اصوات مزاحم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کاهش اتلاف نشاط است.

آیت ابدی- جهانگیر مصلی: امروزه آلودگی صوتی اجتناب کرده اند سوی محافل اجتماعی مشابه سایر آلودگی‌ها نظیر آلودگی هوا مورد ملاحظه قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند مصالح ساختمانی مرغوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره های دوجداره اجتناب کرده اند مهم‌ترین فرآیند‌های کاهش این آلودگی به طور قابل توجهی در شهرهای عظیم به‌شمار می‌رود. افزایش دیدنی قیمت نشاط در سال‌های فعلی موجب گردیده ‌است بازو‌اندرکاران صنعت ساختمان به فرآیند‌های کاهش اتلاف نشاط اجتناب کرده اند سطوح خارجی ساختمان ملاحظه نمایند. پنجره را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیشه‌های ساختمان مهم‌ترین بخش هدردهنده نشاط به‌شمار می‌الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند شیشه‌های ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از جداره به میزان قابل توجهی در کاهش اتلاف نشاط مؤثر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حد محسوسی ارزش‌های هوادهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برودتی ساختمان را کاهش می‌دهد. {در این} خصوص گفتگو کردیم همراه خود جناب آقای محمد حسن سرائی کارشناس مدیریت نشاط به همان اندازه همراه خود ساختار پنجره های دوجداره را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکار هایی کدام ممکن است ممکن است در کاهش بلعیدن نشاط کمک کننده باشد شناخته شده شویم.

جناب آقای سرائی در مسکن شهری متنوع اجتناب کرده اند ساختمان ها در محیط اتوبان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده ها ساخته می شوند، پنجره های دوجداره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های ساختمانی جدید به همان اندازه چه میزان می توانند در کاهش آلودگی های صوتی کمک کننده باشند؟

سرائی: امروزه الگو ساختمان سازی نسبت به قبلی تنظیمات متنوع کرده است، ساختمان ها سبک تر شدند، همراه با این سبک سازی دستور مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی عایق بودن ساختمان ها در مخالفت با اصوات مزاحم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کاهش اتلاف نشاط است. هر خانه اجتناب کرده اند سه جداره {تشکیل شده است} کدام ممکن است برای ادغام کردن دیوار، سقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف می باشد، سقف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف ها با بیرون روزنه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری {است تا} اجتناب کرده اند مصالح اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید کدام ممکن است عایق صوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرات هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبحث نوزدهم مقررات سراسری ساختمان از آنها رعایت شده است در ساختمان سازی استفاده شود، با این حال نیمه مهم ساختمان پارتیشن ها هستند کدام ممکن است بیشترین ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنه را همراه خود فضای پوست ساختمان دارند، در جاری حاضر مالی ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً ترین سیستمی کدام ممکن است ممکن است باعث کاهش صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرت هوادهی شود استفاده اجتناب کرده اند پنجره های دوجداره آلومینیومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یو پی وی سی است.

این عایقیت صوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جلوگیری اجتناب کرده اند هدر سر خورد نشاط به چه میزان است؟

سرائی: پنجره‌هایی کدام ممکن است به صورت معمول بازسازی شده باشند ، ضمن کاهش ۲۵ به همان اندازه ۵۰ درصدی بلعیدن نشاط، دلداری هوادهی ساکنین ساختمان را فراهم می‌سازند. استفاده اجتناب کرده اند درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره‌های یو پی وی سی همراه خود شیشه‌های دوجداره میزان صدا را به همان اندازه حدود ۴۰ الی۴۵ دسی بل کاهش می دهد کدام ممکن است این کاهش صدا در روزی کدام ممکن است پنجره ها نصب می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد در موجود در ساختمان قرار دارید به همان اندازه حد قابل توجهی قابل دانستن است.

خواهید کرد صحبت اجتناب کرده اند پنجره معمول کردید، پنجره معمول چه عملکرد هایی {باید داشته باشد}؟

سرائی: پنجره دوجداره  اجتناب کرده اند آیتم های مختلفی همچون، پروفیل، شیشه، یراق، تقویتی گالوالیزه {تشکیل شده است} در زمان مونتاژ اجباری {است تا} جدا از استفاده اجتناب کرده اند متریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مرغوب در ساخت پنجره، مونتاژ پنجره نیز همراه خود نظارت درست انجام شود، چراکه مهم تر اجتناب کرده اند متریال مرغوب بحث مونتاژ معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح مطرح است کدام ممکن است {در این} خصوص بهتر از راه نظارت بر واحد های تولیدی پنجره دوجداره است.

در زمان نصب پنجره های دوجداره به چه نکاتی باید ملاحظه شود؟

سرائی: بعد اجتناب کرده اند ساخت پنجره نوبت به نصب آنها در محل ماموریت های ساختمانی می رسد، شاید بتوان اظهار داشت بعد اجتناب کرده اند ساخت مهمترین نیمه اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب پنجره های دوجداره در ساختمان است. بیشتر است شبیه به {افرادی که} در گذشته اجتناب کرده اند ساخت پنجره مقیاس مونتاژ آنها را درو کردن کرده اند در زمان نصب حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک نصب به عهده شخصی آنها باشد، علاوه بر این آب بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسب زدن پنجره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگلاژ آنها بعد اجتناب کرده اند نصب به همان اندازه حد فوق العاده زیادی در جلوگیری اجتناب کرده اند اتلاف نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید عایق بودن پنجره ها تاثیر گذار است.

مشتریان پنجره دوجداره اجتناب کرده اند مکان می توانند بفهمند کدام ممکن است در زمان کسب بهتر از انواع را در خصوص پنجره ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح انجام داده اند؟

سرائی: مشتریان  باید در زمان کسب اجتناب کرده اند واحدهای کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت پنجره های دوجداره داده ها کافی را کسب کنند، علاوه بر این اجتناب کرده اند طریق مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای دیجیتال می توانند به داده ها اولین برای گرفتن پنجره ورود پیدا کنند، با این حال بهتر از راه رفع کسب داده ها اجتناب کرده اند واحدی فروشندگان پنجره را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اکتسابی {ضمانت نامه} اصلی در زمان کسب اجتناب کرده اند واحد های کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت پنجره دوجداره است.

مباحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید آئین نامه های ساختمانی در خصوص جلوگیری اجتناب کرده اند اتلاف نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید عایق بودن ساختمان‌ها چه نکاتی را اشاره کردن کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه نکات زیر در خصوص پنجره های دوجداره نیز انطباق دارد؟

سرائی: در مقررات سراسری ساختمان در مباحث چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزدهم در خصوص شرایط اجرای پنجره علاوه بر این شیشه های دوجداره نکاتی اشاره کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسین ناظر ساختمانی نیز بر ایده همین رهنمودها مطرح شده در زمان مونتاژ، ماموریت های اجرایی را بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجریان مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب پنجره های دوجداره موظف به رعایت رهنمودها مطرح شده در مقرارت سراسری ساختمان هستند.

طرفدار باقی مانده خواهید کرد به سازندگان ساختمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که می خواهند ساختمان‌هایی ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص اجتناب کرده اند لحاظ صرفه جویی در بلعیدن نشاط طراحی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بسازند چیست؟

سرائی: شخصاً، افرادی که در زمینه ساختمان سازی ورزش دارند باید در زمان کسب هر نوع اقلام ساختمانی به معمول ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ضمانت نامه} های کالای مشخص شده شخصی ملاحظه ویژه داشته باشند ضمن اینکه کالایی کدام ممکن است تهیه می کنند مورد تائید گروه های درمورد به بخش ساختمان نظیر نظام مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … باشد. بهتر از کار اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند کسانی کسب صورت گیرد کدام ممکن است پروانه صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال به کار شخصی را اکتسابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قبال نقطه ضعف هایی کدام ممکن است گاهی در زمان اجرای کار پیش می آید بتوانند پاسخگو باشند.