کنفرانس کارآفرینان سودآور سلامت دیجیتال توسط هیرمان برگزار شد


مجموعه هیرمان، مجموعه ایست کدام ممکن است به بهینه سازی استارتاپ های بخش سلامت می پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم هایی کدام ممکن است در زمینه محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بخش سلامت هستدن را به اجرا درمی آورد. این مجموعه به هدف جامعه سازی {در این} بخش، مناسبت کارآفرینان سلامت دیجیتال را روز جمعه ۲۰ اسفندماه به صورت تحت وب برگزار کرد.

فاطمه پرهیزکار، مدیرعامل مجموعه هیرمان، در خصوص این مناسبت ذکر شد: «اکوسیستم سلامت دیجیتال در ملت بیش اجتناب کرده اند هرچیزی به ۴ چوب سازی، ارتباطات کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه سازی خواستن دارد.را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین حالا زمان تغییر گرایی، چابک سازی استارت آپ های حاضر در صنعت سلامت دیجیتال ملت {است تا} اجتناب کرده اند تحولات جهانی عقب نمانیم.

هدف اجتناب کرده اند برگزاری این مناسبت ، جامعه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری ارتباطات کارآمد در اکوسیستم سلامت دیجیتال {بوده است}». در ابتدای این مناسبت، پگاه جهانخواه، پدر مingسس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل استارتاپ هلساول به سخنرانی تیز کردن.

وی جهانخواه فارغ التحصیل منطقه کارافرینی در سوئد، همراه خود دیدن تمایز عادات غذایی در ۲ سنت خاص ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد کنجکاو به تجزیه و تحلیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم های مختلف غذایی را امتحان کرد به همان اندازه به ۱ سبک مسکن مفید برسد.

مفهوم پگاه جهانخواه همراه خود منصفانه وبلاگ در بخش بهزیستی در ایران آغاز شد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند مدتی جدا گذاشته شد سپس تحقیقات انتقادی علاوه بر این استارتاپ هلساول آغاز شد. مارکت ریسرچ، ابعاد گیری، انتخاب برای ، محدوده آدم های مناسب اجتناب کرده اند جمله مراحلی بود کدام ممکن است علاوه بر این این استارتاپ انجام گرفت.

این استارتاپ بر سه دستور استوار است: زمان بندی مصرف کردن وعده های غذایی، بالانس در ماکرومولکول ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاهانه وعده های غذایی مصرف کردن کدام ممکن است به نتیجه ای برتر منتهی تبدیل می شود.

در یکپارچه سخنرانی، ایشان اجتناب کرده اند مشکل های مسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد های منصفانه کارآفرین صحبت کردند. استارتاپ هلساول همواره در جاری انبساط است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتحان شده {است تا} همراه خود استفاده اجتناب کرده اند هوش مصنوعی، ارائه دهندگان بهتری حاضر دهد.

پس اجتناب کرده اند آن رضا دفاعی هم پدر مingسس مجموعه بقراط ، اجتناب کرده اند پیشتازان سلامت دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین سخنران مناسبت ضمن ردیابی به  مسیر تعیین کنید گیری بقراط ذکر شد: « ما برای بیمارستان میلاد تهران اولین سیستم hls  خوب طراحی کردیم. بعد اجتناب کرده اند تشکیل این پلتفرم منصفانه دکتر به ما سریع داد کدام ممکن است سیستم مطب برای او طراحی کنیم کدام ممکن است فرصتی داشته باشد پرونده هایش را مدیریت تنبل. سال ۹۵ اصلا دسترس در بازار همچین ناخوشایند افزاری وجود نداشت ولی ما طی منصفانه هفته این روش را طراحی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع برای این پلتفرم توده ها تکرار شد.سال ۹۶ کلا اجتناب کرده اند کار بیمارستان خارج را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد مطب ها شدیم. همراه خود شخصی در نظر گرفته شده کردیم موفقیت خیلی نزدیک است با این حال خطا میکردیم چون هر دکتر تقاضا مختلفی داشت. بعد تکنیک ها را به صورت تخصصی بالا آوردیم. سال ۹۸ همراه خود پاندمی کرونا رو به رو شدیم. اشخاص حقیقی زیادی اجتناب کرده اند ما تقاضا کردند کدام ممکن است سیستم های نوبت دهی را کلا اجتناب کرده اند بین ببریم کدام ممکن است این خیلی به ضرر نمایندگی ما بود. اواخر اسفندماه ما پلتفرمی را در بقراط بالا آوردیم کدام ممکن است به صورت متنی، تصمیم تصویری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به صورت رباط بود کدام ممکن است بین دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرد مبتلا ارتباط برقرار میکرد کدام ممکن است اسناد خیلی اجتناب کرده اند آن استقبال کردند. در زمان کرونا خیلی اجتناب کرده اند {افرادی که} تخصص ای نداشتند وارد این زمینه شدند. ما توانستیم مجوز های زیادی را اجتناب کرده اند وزارت بهداشت. ما خوشحال از داشتیم کدام ممکن است بیمارستان میلاد را مجهز به سیستم مدل نویسی الکترونیک کنیم کدام ممکن است در کمتر اجتناب کرده اند ۲۸ ثانیه میتوان اجتناب کرده اند طریق هوش مصنوعی در آن مدل سند کرد. در تذکر داریم در بلند مدت همراه خود توسعه سیستم سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند هوش مصنوعی به پیشرفتهای بزرگتری انگشت یابیم».

دکتر رضا دفاعی

دکتر زهرایی، مدیرعامل شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا در سخنرانی شخصی ذکر شد: « در سال های در گذشته روزی کدام ممکن است به اکوسیستم سلامت ملت ظاهر شد میکردیم سهم بازار کل صنعت سلامت کمتر اجتناب کرده اند ۷ سهم ملت بود.

دکتر زهرایی

کرونا هم روی سلامت تأثیر گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به دلیل برای تجویز روابط باعث استقبال مردمان اجتناب کرده اند سیستم های سلامت شد. افزایش تکیه بر مسکن محله را به سمتی هدایت می­تنبل کدام ممکن است به سلامت انتقادی تر در نظر گرفته شده کنند. اشخاص حقیقی {به سمت} دیجیتال شدن می­توسعه کدام ممکن است منصفانه خوب ارزش در مسکن آنها تحمیل کرده است. چرا کدام ممکن است دیجیتالی شدن اشخاص حقیقی را {به سمت} افزایش سرعت، کاهش ارزش، شفافیت اصولاً سوق می­دهد».

دکتر یونس حق شناس، مدیرعامل استارتاپ وتل نیز در سخنرانی شخصی در خصوص شکلگیری وتل ذکر شد: « من می خواهم تنها دامپزشک منصفانه شهرستان و۳استان همجوار بودم.وقتی اجتناب کرده اند منصفانه ماموریت دردسرساز برمیگشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی تخلیه بودم عمومی تصمیم اجتناب کرده اند انگشت گذشت داشتم کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنجا مفهوم وتل شناخته شده به عنوان توصیه تلفنی دامپزشکی تعیین کنید گرفت. خدمه وتل همراه خود درد ها جدا آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتکار اولین پلتفرم دامپزشکی ملت را تحمیل کردند. همه اشخاص حقیقی {در سراسر} ملت مستحق این هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند ارائه دهندگان همان برای دام ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پت های شخصی بهره ببرند. اقتصاد منصفانه دامدار به سلامت دام او تکیه کن است. متعاقباً وتل همراه خود همکاری دامپزشکان متخصص {در سراسر} ملت در دیماه ۱۳۹۸ استارت خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان شد همراه خود پیشرفت پاندمی کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین منظور ارائه دهندگان شخصی را به در سرتاسر ملت حاضر می دهد. بعد مکانی هیچ مشکل ای برای کارآفرینان نخواهد بود».

دکتر یونس حق شناس

فرنوش قنبری، مدیرعامل آنی آزما نیز افزود: « همراه خود شیوع کرونا استارتاپ های بخش سلامت انبساط کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین به اهمیت چنین استارتاپ هایی پی بردند. سال ۹۶ مشکل های استارتاپ هایی مثل آنی آزما فوق العاده زیادتر بود.یکی اجتناب کرده اند مشکل های درحال حاضر استارتاپ های ارائه دهندگان آزمایش در محل، بحث مجوز هاست کدام ممکن است خواستن به حمایت وزارت بهداشت دارد.

ما در چندین استان ورزش می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند نیازها بلند مدت ما ورزش از طریق ایران است».

دکتر بهروز حاجیان طهرانی، مدیرعامل پیشتاز طب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتابدهنده سیناپس نیز در یکپارچه مناسبت تصدیق شد کدام ممکن است شرکتش همراه خود سابقه فعالیتهای معقول وارد محیط ایمن شد با این حال اجتناب کرده اند آنجاییکه دنیا دائما در جاری تنظیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت تکنولوژی در جاری {افزایش است}، برای ماندن دسترس در بازار باید همراه خود این تنظیمات در کنار شد.

دکتر بهروز حاجیان طهرانی

پس اجتناب کرده اند آن نیز کامران یاراحمدی مدیرعامل بیوکمپ ذکر شد: « سیستم بیوکمپ به تازگی در جهت سلامت دیجیتال گام برداشته است. در ملت ما وقتی به محله ظاهر شد می­کنیم متوجه تنظیمات تکنیک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی ها نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند اتفاق افتادن این تنظیمات متوجه آنها می­شویم.

دکتر کامران یاراحمدی

این تنظیمات را تنها میتوان اجتناب کرده اند مدیران شنید. مدیران برتر همراه خود اطلاعاتی کدام ممکن است در مسیر درست به انگشت می­آورند می­توانند بلند مدت را پیش سوراخ بینی کنند».

دکتر کوثر یوسفی، هم پدر مingسس بایوبیوتی لند نیز در سخنرانی شخصی در خصوص راه اندازی مجموعه اظهار کرد: « هدف این مجموعه حاضر ارائه دهندگان سلامت در امتداد طرف ارائه دهندگان شکوه است. باتوجه به عدم وجود امکانات اصلی در راه اندازی شد محصولات شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل این محصولات بر مقدمه فرمولاسیون تعیین کنید گرفت. محصولات شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت کدام ممکن است به لحاظ ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرموله برای سلامت افرد خطرناک هستند راه اندازی شد میشود».

فاطمه عسگری هم پدر مingسس آی سندباد نیز در خصوص مجموعه اش ذکر شد:

«ما داده ها کامل با اشاره به محصولات بیوتک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایشگاهی را مخلوط آوری کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری راه اندازی شد این بازار هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار زیاد اجتناب کرده اند  محصولات را به صورت تحت وب میفروشیم. بسته،از دستگاه، فراهم می کند مصرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … چون بازار بیوتک خواستن به راه اندازی شد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به هر سختی کدام ممکن است بود این داده ها را مخلوط آوری کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت طبقه بندی کردن شده در اختیار رمز و راز قرار می دهیم.

ساخت کنندگان محصولات بیوتک به جایی خواستن دارند کدام ممکن است بتوانند محصولاتشان را در آن راه اندازی شد کنند. هر بازاری به آنالیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیتا خواستن دارد کدام ممکن است همراه خود حضور آن بازار میتواند انبساط تنبل کدام ممکن است ما همه ی این داده ها را موجود در موقعیت یابی قرار دادیم کدام ممکن است اگر کارآفرینان  بخواهند میتوانند {در این} زمینه اجتناب کرده اند ما کمک بگیرند . ما همراه خود راه اندازی شد محصولات بستر رقبا را {برای شرکت ها} تحمیل کردیم به همان اندازه همراه خود هم ارزیابی شوند کدام ممکن است باعث میشود کیفیتشان انبساط تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت مردمان بهبود پیدا تنبل.نمایندگی ها میتونن برای افزایش محصولاتشان اجتناب کرده اند ما دیتا بگیرند.

خیلی دوست داریم همراه خود افرادی که همراه خود ما همفکر هستند همکاری داشته باشیم».

ارغوان ترکمنچی، هم پدر مingسس سایا آزما نیز ذکر شد: « همراه خود تخلف های کدام ممکن است بسیار زیاد اجتناب کرده اند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها انجام دادند مسیر استارت آپی این بخش را {به سمت} های تولید دیگری منحرف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تنبل تر پیش وارد شدن مسیر شد. هدف سایا طب سنت سازی با اشاره به اعلان اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند سنجیدن بهزیستی شخصی در تمام دوران مسکن است».

دکتر ارغوان ترکمنچی

فرناز افراز، هم پدر مingسس مجموعه دات لب ردیابی کرد: « مفهوم ی این روش اجتناب کرده اند کاراموزی در آزمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویای از گرفتن آزمایشگاه خصوصی آغاز شد. با این حال این مفهوم خواستن به زیر مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پختگی بیشتری داشت. حدود ۶ سال کار خواستن سنجی های بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار سنجی صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه ی دات لب حدود منصفانه سال اجتناب کرده اند تحریک کردن ورزش مناسب آن میگذرد. {در این} ۵ سال ایشان شناخته شده به عنوان سبک رپ همراه خود ۳۰ استان در ارتباط بود.

هدف دات لب  درکنار سایر ارائه دهندگان، ارائه دهندگان بی نظیر برای مبتلایان دیابتی است. بابرسی بیماری های ms، بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… باتوجه به شرایط محله کدام ممکن است به میان سالی سر خورد، کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم سبک مسکن انواع اشخاص حقیقی دیابتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش دیابت را اصولاً کرده است. اجتناب کرده اند طرفی باتوجه به خواستن به ارائه دهندگان به این مبتلایان دات لب این مبتلایان را هدف شخصی قرار داده است».

سجاد محسنی، مدیرعامل سریتامد نیز ذکر شد: «. مبتلایان در کشورهای مختلف به توضیحات متنوعی اجتناب کرده اند جمله ضعیف چشم اندازها، نوبت های تمدید شده، نبود دکتر حاذق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های گزاف معامله با  برای یکپارچه توسعه معامله با شخصی به کشورهای تولید دیگری می توسعه.

ابعاد بازار این صنعت در ایران طبق آمار گروه وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس پرونده های پزشکی در بیمارستان ها ۱.۲ میلیون دلار است. این صنعت درآمد دلاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط درآمد بالایی دارد. تحریم ها، اعتقاد سازی، فرآیند های تیز کردن اجتناب کرده اند جمله مشکل های این صنعت هستند».

علی صمدی، هم پدر مingسس مدتک نیز ذکر شد: « مجموعه مدتک بلاک چین رو شناخته شده به عنوان منصفانه خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس فکر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در نظر گرفته شده توسعه در فضای اکوسیشتم سلامت است. . اکوسیستم استارت آپی اساساً مبتنی بر خلق خوب ارزش است.چیزی کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی این موضوع را فراموش کردند. خدماتی کدام ممکن است ما حاضر میدهیم واقعا خوب ارزش است هر دو ما در نظر گرفته شده می‌کنیم کدام ممکن است خوب ارزش است؟

بی نظیر ترین مسئله عدم موفقیت عدم ملاحظه به خوب ارزش است. شاید اگر رصدی داشته باشیم نسبت به سیستن های دنیا شاید محکم تر قدم برداریم. چون سیستم های در امروز اجتناب کرده اند حالت محلی خارج شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدود بودن در دنیای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری منصفانه آفت است».

سعید کریمی، هم پدر مingسس گرینتو افزود: « دغدغه ی ما پوشش گیاهی دارویی بود کدام ممکن است چرا همراه خود وجود این همه پتانسیل در ملت هیچکدام به آن است صورت کدام ممکن است باید استفاده نمیشود.ما ۸۰۰۰گونه طبیعی داریم ولی در مقابل همراه خود سایر ملت ها علاوه بر این ۲_۳ نمایندگی چیزی برای ادعا کردن نداریم.بازار جهانی پوشش گیاهی دارویی ۱۴۴میلیارد دلار کدام ممکن است  ایران ۴٪ اجتناب کرده اند این بازار را به شخصی اختصاص داده کدام ممکن است واقعا جای تاسف داره. کشورهایی مثل امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیهه کدام ممکن است حتی تنظیم کشت خاصی برای محصولات ندارند بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند این بازار را به شخصی اختصاص داده اند.چون طرز دقیق استفاده اجتناب کرده اند پوشش گیاهی دارویی را نمیدانند باعث تحمیل دید عقب کشیدن نسبت به پوشش گیاهی دارویی شده است.رفتارهای نامناسبی {در این} بازار انجام میشود. ما دوست داریم کدام ممکن است این رفتارها مدیریت شود  را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما توسط سامانه این مسایل را مدیریت کنیم. باید ساخت کننده ها اجتناب کرده اند آنالیز بازار مطلع بشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب نمانند.خدمه ما قرار منصفانه خدمه R&D تشکیل دهد کدام ممکن است {افرادی که} میخواهند در زمینه ی پوشش گیاهی دارویی کاری انجام دهند را بر مقدمه نیازشان راهنمایی کنیم».

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت دکتر حامد رضایی، مدیرعامل زی دکتر شناخته شده به عنوان فینال سخنران ذکر شد: « هدف اصلی ما روی دیتا است. اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک های هوش مصنوعی زیادی ۵_۶ ماه روی این دیتاها کار کردند. {در این} پلتفرم اجتناب کرده اند فرد مبتلا سوالاتی پرسیده میشود کدام ممکن است بر مقدمه پاسخ این است هایی کدام ممکن است میدهند به دکتر می خواست ارجاع داده میشوند برخلاف اپ هایی تولید دیگری کدام ممکن است شخصی  فرد مبتلا محدوده میکند کدام ممکن است به چه پزشکی مراجعه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند این مرحله بقیه معنی مثل سایر پلتفرم هاست‌. پلتفرم هایی کدام ممکن است بر اساس ی AR را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرنینگ هستند شناخته شده به عنوان دستیاری برای دکتر خواهند شد.در زی دکتر تلاشمان این بود کدام ممکن است داده های حال را مخلوط آوری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجود در پلتفرم قرار دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها مراجعه کنندگان را پیش آگهی دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند کنیم. دیتاهای همراه خود ارزشی توسط مبتلایان در این روش سند میشود.این روش خیلی جدید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به سنت سازی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارکت ادامه دارد به مرحله ی رقبا نرسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً در فاز سنت سازی است».

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟