گامی تولید دیگری در اجرای ماموریت موم گیری نمایندگی نفت ایرانول


همزمان همراه خود سالروز بزرگداشت شهدا، همانطور که صحبت می کنیم ۲۲ اسفند ماه نمایندگی نفت ایرانول سودآور به نصب یکی اجتناب کرده اند مهمترین از دستگاه ماموریت موم گیری پالایشگاه روغن سازی تهران (مخزن افقی v-۱۳۱۱۲) شد.

گامی دیگر در اجرای پروژه موم گیری شرکت نفت ایرانول

به گزارش وقت خبر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} نمایندگی نفت ایرانول، نصب این مخزن همراه خود هدف ذخیره سازی مرحله سوم فیلتراسیون (فیلتر های ۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷ ) {انجام شده} است.

بر ایده این گزارش: کمیت مخزن نصب شده ۶۰ متر تاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اندازه ۱۵ متر،قطر ۲/۵ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وزن ۱۸ تن می باشد. کدام ممکن است به صورت افقی در ضلع جنوبی واحد موم گیری پالایشگاه روغن سازی تهران نصب شده است.

علاوه بر این اجباری به اشاره کردن است مخزن فوق همراه خود نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی واحد مهندسی وطرح های نمایندگی نفت ایرانول در طول ۹ ماه توسط نمایندگی پیمانکار به اتمام رسیده است.

ماموریت موم گیری پالایشگاه روغن سازی تهران اطمینان حاصل شود که سازماندهی ۴ فیلتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف کاهش روغن فعلی در واکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش ساخت روغن اساس، در جاری اجرا می باشد.