گردشگری حلقه مفقوده استان اردبیل


سمیه درازی: گردشگری حلقه مفقوده استان اردبیل

در سال های فعلی بحث های گردشگری بیش اجتناب کرده اند هر بخش تولید دیگری در مرحله استان گوش نواز بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تیترهای خبری اردبیل را شهر توریستی هر دو به عبارتی شهر مسافر پذیر راه اندازی شد کرده ایم فارغ اجتناب کرده اند اینکه این شهر پتانسیل های متنوع برای تغییر شدن به ۱ شهر توریستی را دارد. با این حال نبود زیرساختهای صحیح، فضای بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف چشم اندازها صحیح باعث شده است کدام ممکن است این قلمرو تنها عنوان توریستی بودن را همراه خود شخصی به یدک بکشد.

ماندگاری مسافر {در این} شهر کمتر اجتناب کرده اند منصفانه روز بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون برای نگه از گرفتن مسافر هیچ جذابت هر دو مفهوم خاصی اجتناب کرده اند سوی مسئولین هر دو متخصصان مربوطه حاضر نشده است.

به نظر می رسد مانند است شعارهای مسئولین اجتناب کرده اند سالهای قبلی باعنوان زمستان بیدار، فریب دادن سرمایه گذار به بمبست خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزها ارایه شده تاکنون دردی اجتناب کرده اند جاری بخش گردشگری این شهر دوا نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل همچنان در شعارها غرق شده است.

اخیرا برخی اجتناب کرده اند مسئولان بازاریابی را حلقه مفقوده گردشگری این استان راه اندازی شد کرده اند، درحالی کدام ممکن است مشکل گردشگری این استان صرف بازاریابی نیست، اما علاوه بر این اشکال زیرساختی است!

هرچند بازاریابی موقعیت مهمی در شناساندن سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری هر قلمرو دارد . ولی مهمترین دستور {در این} بخش نبود مدیریت محیط زیست، جدا کردن دارایی ها دقیق در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود زیرساخت های صحیح گردشگری است کدام ممکن است این استان باوجود پتانسیل های خدادادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت بکر ازین نقطه ضعف مبارزه کردن می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل را در ردیف استانهای کم برخوردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محروم مکان ها.

تابلو گردشگری