گرمترین ۱۳ بدر ۲۰ سال فعلی!


پیرو‌ پیش توجه ها همراه خود آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشروی پرفشار جنب حاره به عرضهای بالا موج هوای خوب و دنج اجتناب کرده اند درست در این لحظه نیمهء شمالی ایران را در بر خواهد گرفت.

هوای آسمان اردبیل

به تذکر میرسد ساکنان غرب خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمالغرب درست در این لحظه گرمترین ۱۳ بدر ۲۰ سال فعلی را تخصص کنند.

بیشینهء دما در شهرستانهای سردسیر اردبیل ، سراب ، نیر ، بستان آباد ، نمین ، سرعین ، خلخال ، هشترود ، چاراویماق (قره آغاج) ، مشکین شهر ، اهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیبر کدام ممکن است به همان اندازه حدود عالی هفته در گذشته میزبان بوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمای کم سابقه بودند به حول را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوش ۲۶ سطح سلسیوس خواهد رسید گرمایی کدام ممکن است تا حد زیادی باید اواخر اردیبهشت در قلمرو پیش بینی داشت. افزایش دما به همان اندازه سه شنبه شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان این عوامل روزهای خوب و دنج کم سابقه همراه خود دمای ۳۲ سطح بالای صفر را در پیش دارند.

طی متنوع اجتناب کرده اند روزهای این هفته به خاطر حاکمیت جریان جنوبی وزش باد خوب و دنج را در غرب خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمالغرب ابران خواهیم داشت کدام ممکن است سرعت آن در روزهای یکشنبه ، دوشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه عمق یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۱۸ کیلومتر بر ساعت میرسد.

اجتناب کرده اند اواخر دوشنبه بطور کوتاه مدت جانب وزش باد شمالی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عمق از گرما کاسته میشود. یک بار دیگر چهارشنبه تندباد جنوبی خواهد وزید با این حال عمق از گرما به مقیاس اوایل هفته پیش بینی نمیرود.

اجتناب کرده اند اواخر وقت چهارشنبه به همان اندازه جمعه تأثیر می گذارد عالی موج کم انواع سبب شیوع رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعدوبرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بعضی عوامل تگرگ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا حدود هشت سطح سرماخوردگی خواهد بود.
هوالعلیم ؛ مسعود‌وسیله ایردموسی