گروه سراسری بسکتبال خانمها اردوی تدارکاتی تیمی باشگاهی شد!


به گزارش ایسنا، ‌ لیگ برتر بسکتبال خانمها در گذشته اجتناب کرده اند تحریک کردن سال جدید همراه خود قهرمانی شیمیدر قم به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بهمن نتوانست اجتناب کرده اند عنوان قهرمانی شخصی حفاظت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه شکست در فینال نایب قهرمان شد.   

نازی طائرپور با توجه به انجام گروه شخصی در فینال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بازو دادن قهرمانی به ایسنا ذکر شد: برای اولین بار به سبک سه برد اجتناب کرده اند ۵ مسابقه تفریحی می‌کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها تخلیه شدند. نفرات متنوع به سختی هم داشتیم در حالی کدام ممکن است شیمیدر شرایط خوبی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بار معلم گروه می‌خواست تعویض می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت‌شان جدا کردن می‌شد. امتیازات روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی اصولاً روی کار ما تأثیر گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوت‌هایمان هم گل نشد. شیمیدر هفت شرکت کننده سراسری‌پوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ شرکت کننده خارجی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اجتناب کرده اند ما تفریحی کرد. همراه خود این جاری ما همه وقت شخصی را بین ۲ گروه برتر محافظت کرده‌ایم.

او با توجه به استاندارد لیگ در فصلی کدام ممکن است تحویل داد، دقیق کرد: خیلی جذاب نبود چون گروه‌ها ناهماهنگ بودند. آغاز لیگ هم همراه خود اعزام گروه سراسری به کاپ آسیا مصادف شد کدام ممکن است تقریبا اردویی تدارکاتی برای شیمیدر بود چون هفت شرکت کننده سراسری‌پوش داشت. خیلی به نفع‌شان شد چون تعدادی از مسابقه مقابل گروه‌های خارجی انجام دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن شدند با این حال گروه‌های تولید دیگری {به دلیل} وقفه در لیگ خیلی افت کردند.

سرمربی گروه بهمن همراه خود دقیق اینکه استاندارد مسابقات در صورتی کدام ممکن است سراسری‌پوشان در گروه‌های مختلف منتشر شده شوند، بیشتر می‌شود یکپارچه داد: هفت سراسری‌پوش در شیمیدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نفر هم در اکسون بودند با این حال سایر گروه‌ها سراسری‌پوش نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اصلا جذاب نبود. مسابقات هم همراه خود اختلاف بیش از حد به بالا می‌رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه به دست آورد اجتناب کرده اند در گذشته خاص بود در حالی کدام ممکن است شرایط بهتری بر لیگ در گذشته تحت سلطه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان اجتناب کرده اند پیش خاص نبود. متاسفانه هیچ قانونی با توجه به محدودیت انواع سراسری‌پوشان نداریم با این حال بیشتر است در فصل جلو سهمیه داشته باشیم به همان اندازه لیگ جالب‌تر شود.

او با توجه به نحوه برگزاری فینال به صورت سه برد اجتناب کرده اند ۵ مسابقه ذکر شد: به همان اندازه به فعلی تخصص نکرده بودیم. خیلی جذاب بود با این حال شکاف مسابقات خیلی کم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان اجتناب کرده اند تذکر قدرت کم آوردند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است می‌خواستند مسابقات در گذشته اجتناب کرده اند عید تمام شود، جایگزین ریکاوری نداشتیم.

طائرپور همراه خود دقیق اینکه گیمرها زیادی در فصلی کدام ممکن است تحویل داد دچار آسیب‌دیدگی شدند، تاکید کرد: یکی اجتناب کرده اند توضیحات آن فشردگی مسابقات در مرحله پلی‌آف بود چون وقتی ساده خوب روز بین مسابقات شکاف باشد گیمرها تخلیه می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب می‌بینند. به همان اندازه به فعلی این ابعاد شرکت کننده شکسته نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفرات فوق العاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزنده‌ای هم مصدوم شدند.  

انتهای پیام