گفتمان سازی محور مهم مانترا سال است


مشاور مردمان اردبیل، نیر، نمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعین ذکر شد: مانترا سال باید در درجه سیاستگذاری نمود یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گفتمان‌سازی صحیح تاثیر شخصی را بر فعل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفعالات مالی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس محله بگذارد.

صدیف بدری اظهار کرد: مقام معظم مدیریت سال جدید را سال ساخت، اطلاعات‌بنیان، اشتغال‌آفرین نامگذاری کردند.

وی افزود: مانترا سال باید در درجه سیاستگذاری نمود یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گفتمان‌سازی صحیح تاثیر شخصی را بر فعل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفعالات مالی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس محله بگذارد.

به آگاه مشاور اردبیل بعد اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب شاهد رشد دیدنی در امکانات آموزش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌ها بودیم. در خصوص دختران این تمایز به مراتب عالی تر است. با این حال آنچنان کدام ممکن است باید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید اجتناب کرده اند قابلیت فارغ‌التحصیلان آموزشی بهره نبرده‌ایم.

بدری همراه خود ردیابی به اینکه در ساخت اطلاعات‌بنیان محوریت همراه خود محله آموزشی، فارغ‌التحصیلان دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان است، افزود: نخبگان همراه خود تلفیق علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت مطابق همراه خود فینال را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روزترین فرآیند‌های ساخت ضمن ارتقای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌وری در ملت، زمینه اشتغال بچه ها را نیز فراهم آورند.

وی یکپارچه داد: اگر نگاهی آسیب‌شناسانه به سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته در ۴ دهه فعلی داشته باشیم می‌بینیم کدام ممکن است بعضا کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گستره سرمایه‌گذاری صورت گرفته همراه خود میزان اشتغال تحمیل شده کبریت نیست.

مشاور مردمان اردبیل اضافه کرد: همراه خود ملاحظه به معضل بیکاری فعلی در ملت در تجزیه و تحلیل قالب‌های سرمایه‌گذاری میزان اشتغال‌زایی قالب‌ها باید در میل قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {این مهم} در مانترا سال مورد ملاحظه قرار گرفته است.

انتهای پیام