۱۲ فروردین؛ سرآغاز حکومت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی در ایران


به گزارش مرآت، دوازدهم فروردین سالروز تاریخی‌ترین همه‌ پرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفراندومی است کدام ممکن است  توانست مشارکت ۹۸.۲ نسبت افراد کشورمان پای صندوق‌های رای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح نظام سیاسی ملت اجتناب کرده اند «پهلوی» به «جمهوری اسلامی» را موجب شود.

رئیس فقید انقلاب اسلامی پس اجتناب کرده اند دریافت پذیرش در ملت در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ شرط پیروزی کاملاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده انقلاب اسلامی را مختصر شدن بازو مزدوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ته‌مانده‌های قابل اعتماد به رژیم پهلوی اجتناب کرده اند ساختار اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش ملت گفتن کردند. ایشان در پیامی شش بندی اجتناب کرده اند آحاد افراد خواستند «به {افرادی که} همراه خود ماسک انقلابی اجتناب کرده اند رژیم منقرض پشتیبانی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهضت را خطرناک عنوان می‌کنند، مهلت ورزش ندهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار حرکت را در  بازو داشته باشند».

پدر مingسس جمهوری اسلامی سه روز قبل از امروز اجتناب کرده اند برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در  مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در دیدار همراه خود آحاد مختلف افراد، گفتند: « … ما در بین راه‏‎ ‎‏هستیم. ما باید همه همراه خود هم این نهضت را پیش ببریم. خواهید کرد ـ برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهر ـ دنبال این‏‎ ‎‏نهضت باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذارید این نهضت به سردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سستی برسد. ممکن است خوف آن دارم کدام ممکن است اگر‏‎ ‎‏خدای نخواسته اختلاف بین اقشار ملت ما پیدا بشود کدام ممکن است، امتیازات سابق عود تنبل؛ ممکن است اجتناب کرده اند آن‏‎ ‎‏می ترسم کدام ممکن است باز دژخیمان بر ما مسلط شوند؛ ممکن است اجتناب کرده اند آن می ترسم کدام ممکن است باز ذخایر ما را ببرند؛‏‎ ‎‏ممکن است اجتناب کرده اند آن می ترسم کدام ممکن است باز نیروی انسانی ما را نگذارند شکوفا بشود.‏ خواهید کرد کودکان، خواهید کرد ملت ایران، باید محافظت کنید وحدت خودتان را. اتکال به قرآن،‏‎ ‎‏اتکال به خدای تبارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی پیدا بکنید؛ همراه خود وحدت عبارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتکال به خدای تبارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید‏‎ ‎‏تعالی پیشروی کنید. »

امام خمینی (ره) شکسته نشده دادند: «فردا روز رفراندم است؛ زمانی است کدام ممکن است مقدرات خواهید کرد تصمیم گیری خواهد‎‏ شد‏. زمانی است کدام ممکن است هر دو اسلام پیش می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کفر. زمانی است کدام ممکن است «آری» اسلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید‏‎ ‎‏«۹» خلاف اسلام. زمانی است کدام ممکن است «آری» آینده سعادتمند برای شما ممکن است تهیه می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید‏‎ ‎‏«۹»، خواهید کرد را برمی گرداند به فعلی اول. «آری» اطلاع دهید. ممکن است «آری» می گویم. ممکن است جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را به جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل «آری» می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خواهید کرد خواهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادران آرزو می کنم کدام ممکن است بروید‏‎ ‎‏را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آری» اطلاع دهید. بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ورقی کدام ممکن است در آن «آری» نوشته است در صندوق بیندازید.‏‎ ‎‏سعادت خواهید کرد اینجا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت خواهید کرد همراه خود این «آری» بی طرفانه احتمالاً خواهد بود. همراه خود این «آری»، خواهید کرد‏‎ ‎‏آزاد خواهید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدای نخواسته اگر چنانچه سستی بکنید هر دو تنبلی {در این} امر بشود کدام ممکن است‏‎ ‎‏نروید دنبال {رأی دادن}، ممکن است خوف آن را دارم کدام ممکن است خدای نخواسته به شکست بربخوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید‏‎ ‎‏باز امتیازات سابق عود تنبل. بر همۀ ماست کدام ممکن است برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رأی بدهیم. {در خانه} ها ننشینید فردا،‏‎ ‎‏فردا پوست باشید اجتناب کرده اند خانه ها؛ ملت ایران فردا پوست باشند اجتناب کرده اند خانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروند به صندوقها،‏‎ ‎‏رأی بدهند. ممکن است رأی آری می دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خواهید کرد تمنا دارم کدام ممکن است رأی آری بدهید. خداوند همۀ‏‎ ‎‏خواهید کرد را سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی عنایت فرماید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلام را در ایران‏‎ ‎‏مستقر تنبل.‏»

پس اجتناب کرده اند برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره)  در پیامی ملت را «ائمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشوای ملتهای مستضعف» عنوان کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ را {به دلیل} حضور ۹۸.۲ درصدی افراد برای رای به نظام جمهوری اسلامی مورد پاداش قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنان را امام امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید  روز ۱۲ فروردین را روز فتح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظفر ملت عنوان نهادند.

ایشان {در این} پیام دقیق کردند: «ممکن است به ملت عظیم ایران کدام ممکن است در کل گذشته تاریخی شاهنشاهی، کدام ممکن است همراه خود غرور شخصی آنان را خفیف شمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آنان کردند آنچه کردند، صمیمانه تبریک می‌گویم. خداوند تعالی بر ما منت نهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم غرور را همراه خود بازو توانای شخصی کدام ممکن است امکانات مستضعفین است در هم پیچید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت عظیم ما را ائمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشوای ملتهای مستضعف نمود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برقراری جمهوری اسلامی، وراثت حقه را بدانان ارزانی داشت. ممکن است در این امروز مبارک، روز امامت امت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز فتح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظفر ملت، جمهوری اسلامی ایران را گفتن می‌کنم. به دنیا گفتن می‌کنم کدام ممکن است در گذشته تاریخی ایران چنین رفراندمی سابقه ندارد کدام ممکن است سرتاسر مملکت همراه خود شوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی به صندوقها ورودی معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای خوش بینانه شخصی را در آن ریخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم طاغوتی را بی وقفه در زباله‌دان گذشته تاریخی دفن کنند.»

امام خمینی (ره) همراه خود دقیق اینکه ممکن است اجتناب کرده اند این همبستگی کدام ممکن است جز مشتی ماجراجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌خبر اجتناب کرده اند خدا، هر بدن به ندای آسمانی واعتصموا بحبل الله جمیعا لبیک گفتند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تقریبا اتفاق آرا به جمهوری اسلامی رای خوش بینانه دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی شخصی را به شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب تدریجی کردند، تقدیر می‌کنم، شکسته نشده دادند: «مبارک باد بر خواهید کرد زمانی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بیانیه سوگند خورده کودکان برومند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید دل {مادران و پدران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنجهای طاقت‌فرسا، دشمن غول صفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعون زمان را اجتناب کرده اند پای درآوردید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را گفتن نمودید. حکومتی کدام ممکن است در آن، جمیع اقشار ملت همراه خود خوب توجه دیده می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب عدالت الهی بر هر بدن به ۱ طور می‌تابد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران رحمت قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف بر همه کس به همان می‌بارد. مبارک باد خواهید کرد را چنین حکومتی کدام ممکن است در آن اختلاف نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید لر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچ مطرح نیست. همه برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابرند؛ ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده کرامت در پناه تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اخلاق فاضله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال صالحه است.»

رئیس فقید انقلاب اسلامی تاکید کردند: «مبارک باد بر خواهید کرد زمانی کدام ممکن است در آن تمام اقشار ملت به حقوق شخصی می‌رسند، فرقی بین خانم و مرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلیتهای مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران در اجرای عدالت نیست. طاغوت دفن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طغیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکشی در جستجوی او دفن می‌شود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت اجتناب کرده اند چنگال دشمنهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چپاولگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غارت پیشگان نجات کشف شد. اینک خواهید کرد ملت شجاع، پاسداری جمهوری اسلامی هستید. اینک خواهید کرد هستید کدام ممکن است باید این تأثیر الهی را همراه خود امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطعیت محافظت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذارید بقایای رژیم متعفن کدام ممکن است در کمین نشسته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال کنندگان دزدان بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت‌خواران مفتخوار در بین صفوف فشرده خواهید کرد رخنه کنند. اینک شمایید کدام ممکن است باید مقدرات شخصی را به بازو بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجال به جایگزین طلبان ندهید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امکانات الهی کدام ممکن است مظهر آن جماعت است، قدمهای بعدی را بردارید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فرستادن طبقه فاضله را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنای شخصی در مجلس موسسان، قوانین اساسی جمهوری اسلامی را به تصویب برسانید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به طور کدام ممکن است همراه خود عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی به جمهوری اسلامی رای دادید، به امنای امت رای دهید به همان اندازه مجالی برای بداندیشان نماند.»

پدر مingسس انقلاب اسلامی متذکر شدند: «صبحگاه ۱۲ فروردین – کدام ممکن است روز نخستین حکومت الله است – اجتناب کرده اند بهترین اعیاد مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری ماست. ملت ما باید این امروز را عید بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشمگین نگه دارند. زمانی کدام ممکن است کنگره‌های قصر ۲۵۰۰ سال حکومت طاغوتی فرو ریخت، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطه شیطانی بی وقفه رخت بربست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت مستضعفین کدام ممکن است حکومت خداست در مقابل آن نشست.»

ایشان تصریح کردند: «هان ای ملت گران قیمت کدام ممکن است همراه خود خون کودکان شخصی حق شخصی را به بازو آوردید، این حق را گران قیمت بشمرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن پاسداری کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تحمل لوای اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم قرآن، عدالت الهی را همراه خود پشتیبانی شخصی اجرا نمایید. ممکن است همراه خود تمام قوا در خدمت خواهید کرد کدام ممکن است خدمت به اسلام است، این تعدادی از روز آخر عمر را می‌گذرانم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ملت پیش بینی آن داریم کدام ممکن است همراه خود تمام قوا اجتناب کرده اند اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی پاسداری کنند.»

امام امت {در این} پیام خطاب به دولتمردان تاکید کردند: «ممکن است اجتناب کرده اند دولتها می‌خواهم کدام ممکن است با بیرون فوبیا اجتناب کرده اند غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق، همراه خود استقلال در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز، بقیه رژیم طاغوتی را کدام ممکن است آثارش در تمام شئون ملت پایه دارد پاکسازی کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادگستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وزارتخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات کدام ممکن است همراه خود شکل غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربزدگی به پا شده است به تعیین کنید اسلامی متحول کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دنیا عدالت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی را نماد دهند. اجتناب کرده اند خداوند تعالی عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت اسلامی را خواستارم.»

انتهای پیام/