لحظه دلخراش قطع نخاع شدن مرد جوان هنگام حرکات نمایشی


مردی جوانی که در حال انجام حرکات نمایشی بود به یکباره بر اثر بی احتیاطی و غیر حرفه ای به زمین خورد و قطع نخاع شد.

مردی جوانی که در حال انجام حرکات نمایشی بود به یکباره بر اثر بی احتیاطی و غیر حرفه ای به زمین خورد و قطع نخاع شد.

دیدگاهتان را بنویسید